Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* SPOLEK ŠALAMOUN NA FACEBOOKU
  Vydáno dne 09. 02. 2016 (678 přečtení)

Vážení a milí čtenáři našich stránek,

srdečně vás všechny zveme do naší FACEBOOKOVÉ SKUPINY SPOLKU ŠALAMOUN, kterou naleznete na této adrese:

https://www.facebook.com/groups/483220568527390/

Přidejte se k nám, těšíme se na vás,

VÁŠ SPOLEK ŠALAMOUN

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* SPOLEK ŠALAMOUN
  Vydáno dne 21. 05. 2003 (8110 přečtení)

Spolek Šalamoun je nevýdělečná organizace, která své náklady hradí z dobrovolných darů svých členů, z nadačních grantů, a příspěvků dobrovolných dárců. Dle svých možností přispívají také občané, jejichž případy se Spolek zabývá. Činnost Spolku je brzděna trvalým nedostatkem finančních prostředků.
Pokud nám chcete přispět, zasílejte své příspěvky na č.úč 170718584/0300.
Jména dárců s jejich souhlasem zveřejníme na této webové stránce. Děkujeme.


( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* Stanovy Spolku Šalamoun
  Vydáno dne 17. 09. 2011 (3760 přečtení)( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* SLOVO PŘEDSEDY II
  Vydáno dne 17. 05. 2001 (6130 přečtení)

Personální vlivy způsobily, že jsme nemohli po dobu přibližně tří čtvrtí roku obnovovat naše webové stránky. Přesto je zájemci nepřestali navštěvovat, což je pro nás důkazem, že nás lidé potřebují. Vrháme se proto s dvojnásobnou chutí do nové etapy provozu stránek, s novým správcem, a v poněkud pozměněné podobě. Aniž bychom z bezpečnostních důvodů prozradili podrobnosti, sdělujeme, že novým správcem je skutečný, nefalšovaný anděl, který se mezi námi pohybuje přestrojen za mladou, půvabnou ženu, se srdcem plným soucitu s trpícími a ochoty pomáhat, ale bojovnou jako Johanka z Arcu. Ač ke zpovědi nechodíme, za tuto pomoc shůry jsme vděčni a věříme, že našim chráněncům bude prospěšná.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* POZVÁNKA NA BESEDU K PROBLEMATICE NÁVRHU ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
  Vydáno dne 26. 02. 2016 (402 přečtení)

VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT
V Praze dne 25. 2. 2016

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na BESEDU O AKTUÁLNÍ PODOBĚ NÁVRHU ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ,

která se uskuteční dne 7. března 2016 od 13:00 v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana.

Účelem je seznámení se současnou podobou návrhu zákona, se stanoviskem spolku Šalamoun k ní a výměna názorů.

Požádali jsme o účast a vystoupení představitelů Ministerstva spravedlnosti ČR.

Ukončení v 15:30.

Protože kapacita sálu je omezená, doporučujeme zájemcům, aby se registrovali na e-mailové adrese spolek.salamoun@centrum.cz

Za spolek Šalamoun srdečně zve

John Bok
předseda spolku Šalamoun( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST I
  Vydáno dne 27. 06. 2015 (852 přečtení)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST I – OSNOVA ZÁKONA

ČÁST PRVNÍ - Výchozí ustanovení
§1 Postavení státního zastupitelství v soustavě orgánů moci výkonné
§2 Zásady činnosti státního zastupitelství
§3 Působnost státního zastupitelství

ČÁST DRUHÁ - Soustava státního zastupitelství
§4 Soustava státního zastupitelství
§5a Působnost a struktura Speciálního státního zastupitelství I
§5b Působnost a struktura Speciálního státního zastupitelství II( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST II a
  Vydáno dne 27. 06. 2015 (810 přečtení)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST II – =PARAGRAFOVÉ ZNĚNÍ

Zákon ze dne ………………………………… 2015
O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Výchozí ustanovení

§ 1
Postavení státního zastupitelství v soustavě orgánů moci výkonné

(1) Státní zastupitelství je soustavou orgánů právních služeb k ochraně veřejného zájmu, zastupujících veřejnou žalobu v trestním řízení soudním, garantujících zachovávání zákonnosti v předsoudních fázích trestního řízení a vykonávajících další úkoly při ochraně veřejného zájmu v zákonem svěřených věcech.

(2) V čele soustavy státního zastupitelství stojí nejvyšší státní zástupce, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti po provedeném výběrovém řízení.
a) Nejvyšší státní zástupce je podřízeným ministra spravedlnosti v rozsahu jeho pravomoci, vymezené tímto zákonem.
b) Za účelem výběru vhodného uchazeče o funkci nejvyššího státního zástupce vypíše ministr spravedlnosti výběrové řízení. Podrobnosti uvádí §24 tohoto zákona.
c) Funkční období nejvyššího státního zástupce je sedm let.
d) Nikdo nemůže být jmenován nejvyšším státním zástupcem bezprostředně dvakrát po sobě.
e) Vláda může odvolat nejvyššího státního zástupce před vypršením lhůty sedmi let pouze za podmínek, stanovených tímto zákonem.
f) Nejvyšší státní zástupce podává vládě k rukám ministra spravedlnosti jednou ročně výroční zprávu o plnění úkolů státního zastupitelství. Strukturu jejího obsahu stanoví ministr spravedlnosti zvláštním pokynem.
g) Nejvyšší státní zástupce navrhuje ministrovi spravedlnosti po projednání s příslušným poradním sborem jmenování svých náměstků, krajských státních zástupců a vedoucího Speciálního státního zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce může mít maximálně tři náměstky.
h) Nejvyšší státní zástupce jmenuje po projednání s příslušným krajským státním zástupcem a s poradním sborem okresní státní zástupce.
i) Nejvyšší státní zástupce jmenuje ředitele odborů Nejvyššího státního zastupitelství.

(3) Vláda řídí státní zastupitelství prostřednictvím ministra spravedlnosti
a) Ministr spravedlnosti navrhuje vládě jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce.
b) Ministr spravedlnosti jmenuje a odvolává na návrh nejvyššího státního zástupce náměstky nejvyššího státního zástupce, krajské státní zástupce a vedoucího Speciálního státního zastupitelství.
c) Ministr spravedlnosti přenáší na státní zastupitelství záměry vlády ve věcech trestní politiky, a to zejména obecnými pokyny o prioritách činnosti státního zastupitelství. Za plnění obecných pokynů mu odpovídá nejvyšší státní zástupce. Ministr spravedlnosti ale nesmí zadávat pokyny k jednotlivým projednávaným trestním věcem.
d) Ministr spravedlnosti může nařídit spisovou prověrku ukončené věci, domnívá-li se, že státní zastupitelství se při jejím vyřízení dopustilo závažných pochybení nebo porušilo zákon. K provedení spisové prověrky zřídí ministr spravedlnosti komisi o lichém počtu členů, jejímž předsedou je představitel ministerstva spravedlnosti, ostatní členové jsou rovným dílem úředníci ministerstva a státní zástupci, určení nejvyšším státním zástupcem. Vedoucí státního zastupitelství, jehož věci se prověrka týká, musí být ministrem seznámen s jejími výsledky.
e) Ministr spravedlnosti může kdykoli požádat nejvyššího státního zástupce o poskytnutí informací z činnosti státního zastupitelství, pokud je potřebuje jako člen vlády, nebo pokud je potřebuje pro plnění úkolů ministerstva, zvláště pro legislativní činnost nebo pro posuzování priorit trestní politiky.
f) Ministr spravedlnosti může žádat o vysvětlení k jednotlivým trestním případům, zvažuje-li na základě obdržených podnětů nebo vlastní kontrolní činnosti napadení usnesení státního zástupce stížností pro porušení zákona.
g) Ministr spravedlnosti jako odvolací orgán v kárném řízení a v řízení o odvolání vedoucího státního zástupce může požadovat po předkladateli kárného návrhu nebo návrhu na odvolání státního zástupce, aby mu poskytl úplnou dokumentaci případu.
h) Ministr spravedlnosti může prostřednictvím příslušného vedoucího státního zástupce požádat kterékoli státní zastupitelství o zpracování podkladů nezbytných k projednání nároků na náhradu škody uplatňovaných z důvodu odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci podle jiného právního předpisu. V mezích posuzování uvedených nároků mají pověření zaměstnanci ministerstva právo seznamovat se s obsahem spisů a evidenčních pomůcek vedených u státních zastupitelství, jakož i právo z nich požadovat opisy a výpisy.
i) Strukturu požadovaných informací a lhůtu pro jejich předložení stanoví ministr spravedlnosti a oslovený vedoucí státní zástupce vyhoví.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST II b
  Vydáno dne 27. 06. 2015 (610 přečtení)

§31
Stížnosti na nečinnost a nesprávný úřední postup státního zastupitelství

(1) Každý má právo stěžovat si na nesprávný postup vyřizování trestní věci a na nečinnost státního zastupitelství.

(2) Stížnosti je možno podat písemně nebo ústně do protokolu. Přijetí stížnosti je povinností každého státního zastupitelství bez ohledu na místní a věcnou příslušnost.

(3) Státní zastupitelství, které přijalo stížnost, ji předběžně vyhodnotí do 10 pracovních dnů a rozhodne o příslušnosti. Je-li místně a věcně příslušné, začne se jí zabývat a nejpozději do dvou měsíců od přijetí vyrozumí stěžovatele o způsobu vyřízení. Není-li místně a věcně příslušné, bez průtahů ji postoupí příslušnému státnímu zastupitelství. V případě nejasné místní a věcné příslušnosti přijímající státní zastupitelství postoupí stížnost nadřízenému státnímu zastupitelství k rozhodnutí o místní a věcné příslušnosti.

(4) Státní zastupitelství, jemuž byla postoupena stížnost jiným státním zastupitelstvím, vyrozumí stěžovatele bez průtahů o jejím přijetí. Do dvou měsíců od přijetí stížnosti pak vyrozumí stěžovatele o způsobu vyřízení jeho stížnosti.

(5) Zjevně bezdůvodnou stížnost státní zastupitelství odmítne usnesením ; stěžovatel má právo podat proti jeho rozhodnutí stížnost k nejblíže vyššímu státnímu zastupitelství. Jeho rozhodnutí je konečné.

(6) Není-li stížnost bezdůvodná, vedoucí státní zástupce napadeného státního zastupitelství přijme bez zbytečných průtahů opatření k nápravě. Současně prověří, zda příčinou stížností napadené události není zaviněné porušení státního zástupce, které by mohlo mít povahu kárného provinění. Dojde-li k podezření na kárné provinění, dá podnět k zahájení kárného řízení podle §28 tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ
Odvolávání vedoucích státních zástupců

§ 32
Základní ustanovení

(1) Vedoucí státní zástupce včetně nejvyššího státního zástupce smí být odvolán před vypršením funkčního období pouze ze zákonných důvodů, a to za okolností a postupem, stanoveným tímto zákonem.

(2) O odvolání vedoucího státního zástupce rozhoduje na návrh jeho přímého nadřízeného a po projednání s Poradním sborem představený, kterému ze zákona přísluší právo navrhnout jmenování.

(3) Každý odvolaný vedoucí krajský státní zástupce, městský státní zástupce v Praze a vedoucí Speciálního státního zastupitelství má právo podat proti rozhodnutí ministra spravedlnosti o svém odvolání rozklad rozkladové komisi Ministerstva spravedlnosti.

(4) Každý odvolaný vedoucí okresní státní zástupce má právo odvolat se k ministrovi spravedlnosti proti rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o svém odvolání.

(5) Nejvyšší státní zástupce má právo odvolat se k Poslanecké sněmovně proti rozhodnutí vlády o svém odvolání. Jeho odvolání projedná Ústavně-právní výbor, Mandátový a imunitní výbor a Výbor pro bezpečnost, které se vyjádří k návrhu na odvolání. Rozhodne pak hlasováním schůze Poslanecké sněmovny. K platnosti rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných poslanců. Poslanecká sněmovna může rozhodnutí vlády potvrdit, zrušit nebo vrátit s výhradami k novému posouzení.

(6) S výjimkou nejvyššího státního zástupce každý odvolaný vedoucí státní zástupce, který neuspěl s odvoláním nebo s rozkladem podle odst.3, 4 tohoto paragrafu, může rozhodnutí o odvolání napadnout žalobou u kárného soudu do osmi dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

(7) Předkladatel návrhu na odvolání, jemuž nebylo vyhověno, má právo podat kárnou žalobu podle speciálního předpisu (t. č. zák. č.7/2002 Sb.)

(8) Služební místo vedoucího státního zástupce, který se odvolal proti svému odvolání k soudu, zůstane až do právní moci soudního rozhodnutí neobsazené. V případě naléhavé potřeby příslušnou agendu převezme jiný státní zástupce na základě pověření.

§33
Důvody odvolání vedoucího státního zástupce

Odvolání vedoucího státního zástupce včetně nejvyššího státního zástupce před vypršením funkčního období dojde
a) byl-li propuštěn ze služebního poměru státního zástupce
b) došlo-li ke zrušení služebního místa
c) vedoucí státní zástupce dosáhl dvakrát po sobě nevyhovujícího výsledku při služebním hodnocení
d) pokud vedoucí státní zástupce po dobu půl roku nevykonává funkci pro zdravotní překážky
e) ztratil-li způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, je-li tato způsobilost podmínkou po zastávání konkrétního místa vedoucího státního zástupce
f) byl zproštěn výkonu služby z důvodu uvalení vazby
g) rozhodne-li o odvolání z funkce kárná komise 2. stupně podle §29 odst.2 písm.c tohoto zákona
h) rozhodne-li o jeho odvolání kárný soud
i) požádá-li vedoucí státní zástupce písemně o uvolnění z funkce, jeho nadřízený mu vyhoví tak, aby výkon funkce skončil do 60 dnů od doručení žádosti

§34
Odvolání náměstka

Vedoucí státní zástupce může kdykoli odvolat svého náměstka bez udání důvodů. Výkon funkce skončí k poslednímu dni měsíce následujícího po vydání rozhodnutí o odvolání.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST IIc
  Vydáno dne 27. 06. 2015 (615 přečtení)

ČÁST DVANÁCTÁ
Informační politika státního zastupitelství vůči orgánům veřejné moci a vůči veřejnosti

§59
Informování ministerstva

Státní zastupitelství poskytují informace jiným orgánům veřejné moci, pokud je potřebují k výkonu své působnosti. Informační povinnost vůči ministerstvu spravedlnosti je v zásadě dána ustanovením §1 odst. 3 tohoto zákona. Požadavkům ministra spravedlnosti, co do rozsahu a struktury informací státní zastupitelství vyhoví v mezích ustanovení §1 odst. 3 tohoto zákona, protože jde o požadavek nadřízeného orgánu. V ostatních případech, nevyplývá-li rozsah poskytnutých informací z právního předpisu, stanoví jej státní zastupitelství s přihlédnutím k požadovanému účelu a ochraně údajů, kterou je povinno zajistit v zájmu splnění účelu řízení, které vede.

§60
Informování dalších orgánů veřejné moci

(1) Státní zastupitelství prostřednictvím nejvyššího státního zástupce poskytují informace v nezbytném rozsahu předsedovi vlády, je-li zjevné, že je nebo může být závažným způsobem dotčen důležitý zájem obrany, bezpečnosti, mimořádně závažný zájem ekonomický nebo zahraniční nebo jiný obdobný zájem České republiky; za tím účelem může nejvyšší státní zástupce požadovat informace u kteréhokoli nižšího státního zastupitelství.

(2) Státní zastupitelství zpravidla prostřednictvím nejvyššího státního zástupce nebo ministra spravedlnosti poskytují v nezbytném rozsahu informace Parlamentu, a to výborům Poslanecké sněmovny nebo Senátu a vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny, v rozsahu a způsobem stanovenými jinými právními předpisy; povinnost mlčenlivosti podle tohoto zákona tím není dotčena.

§61
Poskytování utajovaných informací státními zastupitelstvími

Státní zastupitelství mohou s předchozím souhlasem Národního bezpečnostního úřadu při plnění svých úkolů v rámci působnosti stanovené zákonem poskytovat do ciziny utajované informace. Poskytování utajovaných informací se uskutečňuje prostřednictvím Ústředního registru utajovaných informací podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací

§62
Zapůjčování spisů státního zastupitelství

(1) Spisy státního zastupitelství lze se souhlasem vedoucího státního zástupce výjimečně zapůjčit jinému orgánu veřejné moci, potřebuje-li je k plnění svých úkolů v trestním nebo v jiném než trestním řízení. Nejsou-li tyto spisy ještě vyřízeny, lze je zapůjčit jen na nezbytně nutnou dobu.

(2) Se souhlasem vedoucího státního zástupce lze spisy zapůjčit i k vědeckým a výzkumným účelům, pro účely studia vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství, odborné přípravy justičních čekatelů a čekatelů státního zastupitelství, asistentů soudců a asistentů státních zástupců, popřípadě probačních úředníků a asistentů probačních úředníků, a odborné praxe studentů vysokých škol.

(3) Při zapůjčování spisů je nutné učinit takové opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných informací chráněných jiným právním předpisem a údajů, na které se vztahuje státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti.

§63
Nahlížení do osobního spisu

(1) Do spisu, který se vede o služebním poměru státního zástupce (dále jen „osobní spis“), mohou nahlížet jen vedoucí státní zástupce nebo jím pověřený státní zástupce.

(2) Osobní spis může být zapůjčen ministerstvu jen k plnění jeho úkolů jako ústředního orgánu správy státního zastupitelství nebo Národnímu bezpečnostnímu úřadu pro účely řízení o bezpečnostní prověrce.

(3) Státní zástupce je oprávněn kdykoli nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie osobního spisu nebo jeho části.

§64
Zásady informování veřejnosti

(1) Státní zastupitelství poskytuje veřejnosti včetně sdělovacích prostředků pouze ověřené objektivní informace bez údajů, jež by mohly použít strany trestního řízení pro uzpůsobení své taktiky.

(2) Informace poskytují vedoucí státní zástupci nebo jimi pověření mluvčí; státní zástupce, činný v přiděleném případu, smí poskytovat informace jen s předchozím souhlasem představeného.

(3) Státní zastupitelství se zdrží podávání informací a komentářů, jež by mohly ovlivnit postoje veřejnosti nebo soudů k stranám řízení.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST III
  Vydáno dne 27. 06. 2015 (548 přečtení)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST III – OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÉ ZPRÁVY

Obecná část

Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku.

Tento alternativní návrh zákona o státním zastupitelství nemá šanci, že vytlačí z projednávání vládní návrh. Přesto může být příkladem alternativních řešení některých problémů, případně použitelných jako podklad pro přípravu pozměňovacích návrhů. Ukazuje cestu k účinnému vynucování odpovědnosti státních zástupců za úroveň jejich práce a za škody, způsobené občanům. Potlačuje projevy státnězástupcovské kastovní nadřazenosti v některých ustanoveních vládního návrhu zákona. Současně dbá na zabezpečení procesní nezávislosti státního zastupitelství jako orgánu moci výkonné a státních zástupců jako vykonavatelů jeho úkolů.

Cílem předložení tohoto návrhu je také přizpůsobení české právní úpravy většinovým evropským řešením, neboť není znám srozumitelný důvod, proč by se měla česká právní úprava od nich zásadně odlišovat.

Tento návrh má sloužit jako komplexní pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu paní poslankyně Olgy Havlové, dostupného na internetových stránkách Poslanecké sněmovny jako tisk č.432. Zprostředkovaně tak navazuje na parlamentní tisk 1054/0 z r. 2013(„státnězástupcovská“ verze zákona), což jej částečně spojuje se současným platným zákonem č.283/1993 Sb. a s vládním návrhem. Stejně jako vládní návrh přijímá třístupňovou soustavu státního zastupitelství a zřízení Speciálního státního zastupitelství I pro řešení nejzávažnějších kauz hospodářské a majetkové trestné činnosti a korupce. Navíc zavádí Speciální státní zastupitelství II jako orgán pro potírání trestné činnosti příslušníků ozbrojených sborů, zpravodajských služeb a Celní správy ČR. Využívá poznatky ze studia právních úprav Rakouska, Spolkové republiky Německo, Slovenska, Francie a Španělska. Přejímá některé mechanismy ze zákona č. 234/2014 o státní službě, přičemž bere plně ohled na specifičnost pracovní náplně a poslání státních zástupců. V této souvislosti zavádí pojem „služební poměr státního zástupce“ který ale není kopií služebního poměru podle zák.č. č. 234/2014 o státní službě.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST IV
  Vydáno dne 27. 06. 2015 (582 přečtení)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST IV – ZVLÁŠTNÍ ČÁST DŮVODOVÉ ZPRÁVY

K části první

§ 1 Postavení státního zastupitelství v soustavě orgánů moci výkonné

Začleňuje státní zastupitelství do soustavy orgánů moci výkonné jako orgán, zastupující veřejnou žalobu v trestním řízení, dozírající na zákonnost v předsoudní fázi trestního řízení, případně plnící další úkoly v ochraně veřejného zájmu.

Specifičnost postavení státního zastupitelství mezi policií a soudy vyjadřuje pojem „ orgán právních služeb“, kterým se vyhnul použití označení za justiční orgán. Inspirací je jednoslovně nepřeložitelný výraz Rechtspflege, používaný v rakouském a německém právu.

Použití výrazu „předsoudní fáze trestního řízení“ je na místě, protože součástí trestního řízení jsou činnosti, vykonávané podle trestního řádu, včetně soudního řízení. Nemáme jiný terminus technicus pro označení předsoudní fáze, která zahrnuje prověřování a trestní stíhání.

Aniž by se oslabilo postavení státního zastupitelství jako veřejného žalobce, zvýrazňuje se jeho poslání jako gestora zákonnosti v předsoudních fázích trestního řízení. Zvýraznění úlohy státního zastupitelství v předsoudních fázích trestního řízení je přiměřené důležitosti jeho povinností při ochraně zákonných práv účastníků trestního řízení i okolnosti, že právě v neveřejné předsoudní fázi řízení dochází k většině pochybení, která vedou k nesprávným rozhodnutím soudů.

V čele státního zastupitelství stojí nejvyšší státní zástupce, který je podřízeným ministra spravedlnosti. Pravomoc ministra spravedlnosti je omezena na ukládání obecných pokynů k zajištění realizace trestní politiky vlády, na omezenou kontrolní činnost a na pravomoc k výkonu správních činností dle tohoto zákona. Toto vymezení vztahu ministra spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce odpovídá evropským standardům.

Zavádí se povinné výběrové řízení na funkci nejvyššího státního zástupce. Členy výběrové komise jsou představitelé institucí, jež mohou uplatnit kontrolní pravomoc vůči činnosti nejvyššího státního zástupce, nebo se jeho činnost dotýká jejich zájmů.

Stanoví se základní parametry služebního poměru nejvyššího státního zástupce tak, že zajišťuje jeho procesní nezávislost po dobu sedmiletého funkčního období.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* SLOVO PŘEDSEDY
  Vydáno dne 04. 09. 2013 (2068 přečtení)

V minulosti jsme byli spojováni pouze s institutem milosti presidenta republiky, za což jsme vděčili kromě zlomyslnosti novinářů skutečnosti, že předseda občanského sdružení je disident a spolupracoval s Václavem Havlem. Ten obraz byl falešný, protože podpora žádostí o milost není zdaleka jedinou součástí naší činnosti. Byla i součásti našeho snažení v době, kdy byl prezidentem Václav Klaus. Bohužel ve svém druhém funkčním období již tolik milosrdný nebyl. Naše úsilí o dosažení milosti pro potřebné ani dnes neutuchá, kdy nový vládce Hradu s milostmi nejen skrblí, ale deklaroval, že je to relikt minulosti. Navíc nás s ním nespojuje osobní přátelství.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* Záznam řízení o povolení obnovy procesu A.Rajdlové.Městský soud Praha 2.3.2006
  Vydáno dne 24. 03. 2006 (6332 přečtení)

Zvukové záznamy ze dne soudu Adély Rajdlové si můžete poslechnout po zobrazení celého článku.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* ZAMYŠLENÍ NAD ROZSUDKEM NAD ALENOU VITÁSKOVOU
  Vydáno dne 24. 02. 2016 (631 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, ZAMYŠLENÍ NAD ROZSUDKEM NAD ALENOU VITÁSKOVOU
Vyšlo dne 14.2.2016 na mémbloggu a na webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Motto: „…senát Krajského soudu v Brně je v nemilé situaci. V případě, že nepošle Alenu Vitáskovou za mříže, i kdyby jí uložil podmíněný trest, vyvolá nevoli mnoha vlivných lidí. Naproti tomu v případě jejího odsouzení ze sebe nikdy nesmyje podezření, že splnil politickou zakázku a ulpí to na něm, i když bude ve skutečnosti rozhodovat nezávisle a s čistým svědomím. Objektivně vzato by odsuzující rozsudek splněním zakázky skutečně byl, byť si ji soudci nejspíš neuvědomují.“ 14.2.2016 blog.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* POSLANCI POCHOVÁVAJÍ ZÁKON
  Vydáno dne 21. 02. 2016 (366 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, POSLANCI POCHOVÁVAJÍ ZÁKON
Vyšlo dne 21.2.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

Poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny navštívili ve dnech 16. a 17.února 2016 Brno, kde jednali s představiteli Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího státního zastupitelství. Podle zprávy České justice (http://www.ceska-justice.cz/2016/02/soudni-mapa-potrebuje-systemovou-reformu-zaznelo-pri-navsteve-poslancu-na-ns/) předmětem debat byl mimo jiné nový zákon o státním zastupitelství. Vládla spokojenost, že v tomto volebním období již k přijetí zákona patrně nedojde, pravděpodobnější je novelizace stávajícího zákona. Účastníci brněnského setkání prostě myšlenku na přijetí nového zákona pochovali.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

index | 1-15 | následující | Celkem 1614 článků

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.