SLOVO PŘEDSEDY

Autor: Ostatni (mailto:info@spoleksalamoun.com), Téma: Aktuální kauzy spolku, Zdroj: John Bok
Vydáno dne 04. 09. 2013 (2057 přečtení)
V minulosti jsme byli spojováni pouze s institutem milosti presidenta republiky, za což jsme vděčili kromě zlomyslnosti novinářů skutečnosti, že předseda občanského sdružení je disident a spolupracoval s Václavem Havlem. Ten obraz byl falešný, protože podpora žádostí o milost není zdaleka jedinou součástí naší činnosti. Byla i součásti našeho snažení v době, kdy byl prezidentem Václav Klaus. Bohužel ve svém druhém funkčním období již tolik milosrdný nebyl. Naše úsilí o dosažení milosti pro potřebné ani dnes neutuchá, kdy nový vládce Hradu s milostmi nejen skrblí, ale deklaroval, že je to relikt minulosti. Navíc nás s ním nespojuje osobní přátelství.

Dlouhodobé setkávání s tragediemi lidí, kteří byli nespravedlivě postiženi orgány činnými v trestním řízení, na nás samozřejmě zanechalo stopy: více než dříve si uvědomujeme, že špatné právní prostředí je nepominutelnou vadou tohoto státu, která znemožňuje, aby jeho občané žili v pohodě. Jeho zdokonalení je proto stejně důležitým politickým tématem jako např. čistota vod a ovzduší nebo reforma zdravotnictví, či tolik proklamovaný boj s korupcí a mělo by procházet napříč celým politickým a společenským spektrem. Jako žádné jiné politické téma nemůže být jen věcí úzké skupinky odborně vzdělaných státních úředníků, ale musí být starostí široké veřejnosti.

Tvorba a výkon práva jsou službou veřejnosti, která se stejně jako u každé jiné služby dělí na dodavatele – státní úředníky – a spotřebitele – účastníky řízení. Protože jde o specifickou službu, provozovanou v podmínkách vyloučení konkurence, u které nelze od špatného dodavatele odejít k lepšímu, trváme na tom, že občanská společnost si musí vytvořit mechanizmy, jimiž bude čelit záporným důsledkům neexistence konkurenčního prostředí. Musí se podílet na tvorbě pravidel, ale také musí dosáhnout na odpovědnost vykonavatelů práva, kteří se zpronevěřili svému poslání. Policista, státní zástupce či soudce, který používá své moci ke škodě občanů, nesmí být chráněn formální ani neformální imunitou.

Chceme proto být zprostředkovatelem dialogu mezi občanskou společností a těmi složkami státní moci, které vytvářejí a vykonávají politiku v oblasti práva a vnitřní bezpečnosti země. Nástrojem jsou připomínky a náměty, které předkládáme každému, koho se týkají, bez ohledu na jeho postavení a ochotu naslouchat. Patří sem i publicistická činnost a vystupování na oborových konferencích. Toto vše považujeme za běh na dlouhé trati, jehož výsledkem by mělo být postupné systémové řešení nejhorších vad našeho trestního řízení.

Účastníme se samozřejmě i konkrétních kauz, v nichž se snažíme pomoci obětem policejních a justičních přehmatů, ať již úmyslných či nedbalostních. Využíváme k tomu všech právních prostředků, jimiž jako občanské sdružení můžeme vstoupit do trestního řízení – od podnětů a upozornění orgánům činným v trestním řízení až po trestní oznámení na příslušníky represivního aparátu. Nezískáváme tím oblibu, naopak si působíme osobní potíže.

Rozséváme tisíce zrn, z nichž sem tam některé vzklíčí a nakonec přinese plody. Je to ostatně jediný způsob, jak v demokratické zemi zákonnou cestou změnit poměry.

Věříme, že čtenáři našich stránek budou brzy nacházet, častěji než dříve, naší korespondenci s odpovědnými místy a výsledky naší publicistické činnosti. Otevíráme se také těm, kteří hledají cestu ke zveřejnění svých názorů. Vyhrazujeme si ale právo nepřijímat texty protiústavního a nezákonného obsahu, neboť naším cílem není bourat právní řád tohoto státu, ale přispívat k jeho zkvalitnění a navráceni jeho smysluplnosti. Neručíme za to, že přijmeme každý text v úplném rozsahu, neboť v případě opakujících se námětů může být účelnější jejich zkrácení a shrnutí do tématického přehledu. Za texty, které uveřejníme v souladu s těmito zásadami, poneseme plnou odpovědnost. Nabídnuté texty bude možné zasílat e-mailem nebo poštou na adresy, uvedené na stránkách Spolku Šalamoun.

Zvláštní pozornost hodláme věnovat advokacii. Častěji, než dosud. Potkáváme skvělé advokáty, kteří prokazují svým klientům nedocenitelné služby. Ale známe i jiné, kteří své klienty těžce poškodili. Nemůžeme dělat reklamu dobrým advokátům a být katy těch špatných. Jsme ale ochotni uveřejnit poznatky příjemců advokátních služeb na jejich vlastní odpovědnost. Tomu bude sloužit rubrika „ Naše zkušenosti s obhájci“. Bude na čtenářích, aby ji naplnili.

Nemáme vlastní zdroje financování své činnosti, proto bychom bez finanční podpory dárců nemohli vykonávat naší činnost. Během těch devatenácti let existence spolku Šalamoun se opakuje, že se naše finanční dispozice promění v indispozici. Opakuje se i zázrak, kdy znovu a znovu přijde od dobrotivého dárce částka, která nám umožní pokračovat v naší bohulibé práci, tj. abychom mohli uhradit náklady spojené s naší činnosti. Hradit provoz internetu, telefonu, cestovní výlohy, odborné posudky soudním znalcům, poštovné etc. Bez pomoci dárců bychom nebyli schopni vykonat, co jsme za ta léta vykonali. Jim patří náš vděk i vděk těch spoluobčanů, kteří se dostali do soukolí nejen české justice, ale celého represivního soukolí OČTŘ.

Proto se také, jako žebraví mniši, obracíme na naše spoluobčany, aby pomohli ne ani tak nám, jako těm, kvůli kterým spolek Šalamoun v roce 2004 vznikl. Část běžných nákladů platí členové sdružení z vlastní kapsy. Žádný z členů spolku za svou činnost, výhradně voluntaristickou, nepobírá plat ani jinou finanční odměnu. Ti, kterým bezprostředně sloužíme, nás podporovat nemohou – většinou jsou vyčerpáni vysokými finančními náklady, s kterými je spojena účast na trestním řízení. Jakýkoli, i nepatrný peněžitý dar, darovací smlouvou stvrzený, lze odečíst z daní. Je smysluplnější, podpořit dobrou věc, než cpát peníze do bezedné tlamy státní pokladny, kdy nemalá část mizí kdoví kde. Číslo bankovního účtu našeho spolku: 1779276143/0800. Spolek bez darů v dnešní době nemůže existovat a nedostatek finančních prostředků značně omezuje rozsah naší činnosti. Jsme opět v situaci, kdy už nebudeme moci dál pokračovat. Jsme si vědomi, že všechno má svůj začátek a svůj konec. Nicméně věříme, že naše činnost je nejen užitečná, ale hlavně potřebná. Proto Vás prosím o podporu.

Děkuji Vám za čas a pozornost, kterou jste mi věnovali.

John Bok
předseda spolku