Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST II b
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.06.2015)
§31
Stížnosti na nečinnost a nesprávný úřední postup státního zastupitelství

(1) Každý má právo stěžovat si na nesprávný postup vyřizování trestní věci a na nečinnost státního zastupitelství.

(2) Stížnosti je možno podat písemně nebo ústně do protokolu. Přijetí stížnosti je povinností každého státního zastupitelství bez ohledu na místní a věcnou příslušnost.

(3) Státní zastupitelství, které přijalo stížnost, ji předběžně vyhodnotí do 10 pracovních dnů a rozhodne o příslušnosti. Je-li místně a věcně příslušné, začne se jí zabývat a nejpozději do dvou měsíců od přijetí vyrozumí stěžovatele o způsobu vyřízení. Není-li místně a věcně příslušné, bez průtahů ji postoupí příslušnému státnímu zastupitelství. V případě nejasné místní a věcné příslušnosti přijímající státní zastupitelství postoupí stížnost nadřízenému státnímu zastupitelství k rozhodnutí o místní a věcné příslušnosti.

(4) Státní zastupitelství, jemuž byla postoupena stížnost jiným státním zastupitelstvím, vyrozumí stěžovatele bez průtahů o jejím přijetí. Do dvou měsíců od přijetí stížnosti pak vyrozumí stěžovatele o způsobu vyřízení jeho stížnosti.

(5) Zjevně bezdůvodnou stížnost státní zastupitelství odmítne usnesením ; stěžovatel má právo podat proti jeho rozhodnutí stížnost k nejblíže vyššímu státnímu zastupitelství. Jeho rozhodnutí je konečné.

(6) Není-li stížnost bezdůvodná, vedoucí státní zástupce napadeného státního zastupitelství přijme bez zbytečných průtahů opatření k nápravě. Současně prověří, zda příčinou stížností napadené události není zaviněné porušení státního zástupce, které by mohlo mít povahu kárného provinění. Dojde-li k podezření na kárné provinění, dá podnět k zahájení kárného řízení podle §28 tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ
Odvolávání vedoucích státních zástupců

§ 32
Základní ustanovení

(1) Vedoucí státní zástupce včetně nejvyššího státního zástupce smí být odvolán před vypršením funkčního období pouze ze zákonných důvodů, a to za okolností a postupem, stanoveným tímto zákonem.

(2) O odvolání vedoucího státního zástupce rozhoduje na návrh jeho přímého nadřízeného a po projednání s Poradním sborem představený, kterému ze zákona přísluší právo navrhnout jmenování.

(3) Každý odvolaný vedoucí krajský státní zástupce, městský státní zástupce v Praze a vedoucí Speciálního státního zastupitelství má právo podat proti rozhodnutí ministra spravedlnosti o svém odvolání rozklad rozkladové komisi Ministerstva spravedlnosti.

(4) Každý odvolaný vedoucí okresní státní zástupce má právo odvolat se k ministrovi spravedlnosti proti rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o svém odvolání.

(5) Nejvyšší státní zástupce má právo odvolat se k Poslanecké sněmovně proti rozhodnutí vlády o svém odvolání. Jeho odvolání projedná Ústavně-právní výbor, Mandátový a imunitní výbor a Výbor pro bezpečnost, které se vyjádří k návrhu na odvolání. Rozhodne pak hlasováním schůze Poslanecké sněmovny. K platnosti rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných poslanců. Poslanecká sněmovna může rozhodnutí vlády potvrdit, zrušit nebo vrátit s výhradami k novému posouzení.

(6) S výjimkou nejvyššího státního zástupce každý odvolaný vedoucí státní zástupce, který neuspěl s odvoláním nebo s rozkladem podle odst.3, 4 tohoto paragrafu, může rozhodnutí o odvolání napadnout žalobou u kárného soudu do osmi dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

(7) Předkladatel návrhu na odvolání, jemuž nebylo vyhověno, má právo podat kárnou žalobu podle speciálního předpisu (t. č. zák. č.7/2002 Sb.)

(8) Služební místo vedoucího státního zástupce, který se odvolal proti svému odvolání k soudu, zůstane až do právní moci soudního rozhodnutí neobsazené. V případě naléhavé potřeby příslušnou agendu převezme jiný státní zástupce na základě pověření.

§33
Důvody odvolání vedoucího státního zástupce

Odvolání vedoucího státního zástupce včetně nejvyššího státního zástupce před vypršením funkčního období dojde
a) byl-li propuštěn ze služebního poměru státního zástupce
b) došlo-li ke zrušení služebního místa
c) vedoucí státní zástupce dosáhl dvakrát po sobě nevyhovujícího výsledku při služebním hodnocení
d) pokud vedoucí státní zástupce po dobu půl roku nevykonává funkci pro zdravotní překážky
e) ztratil-li způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, je-li tato způsobilost podmínkou po zastávání konkrétního místa vedoucího státního zástupce
f) byl zproštěn výkonu služby z důvodu uvalení vazby
g) rozhodne-li o odvolání z funkce kárná komise 2. stupně podle §29 odst.2 písm.c tohoto zákona
h) rozhodne-li o jeho odvolání kárný soud
i) požádá-li vedoucí státní zástupce písemně o uvolnění z funkce, jeho nadřízený mu vyhoví tak, aby výkon funkce skončil do 60 dnů od doručení žádosti

§34
Odvolání náměstka

Vedoucí státní zástupce může kdykoli odvolat svého náměstka bez udání důvodů. Výkon funkce skončí k poslednímu dni měsíce následujícího po vydání rozhodnutí o odvolání.
ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST IIc
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.06.2015)
ČÁST DVANÁCTÁ
Informační politika státního zastupitelství vůči orgánům veřejné moci a vůči veřejnosti

§59
Informování ministerstva

Státní zastupitelství poskytují informace jiným orgánům veřejné moci, pokud je potřebují k výkonu své působnosti. Informační povinnost vůči ministerstvu spravedlnosti je v zásadě dána ustanovením §1 odst. 3 tohoto zákona. Požadavkům ministra spravedlnosti, co do rozsahu a struktury informací státní zastupitelství vyhoví v mezích ustanovení §1 odst. 3 tohoto zákona, protože jde o požadavek nadřízeného orgánu. V ostatních případech, nevyplývá-li rozsah poskytnutých informací z právního předpisu, stanoví jej státní zastupitelství s přihlédnutím k požadovanému účelu a ochraně údajů, kterou je povinno zajistit v zájmu splnění účelu řízení, které vede.

§60
Informování dalších orgánů veřejné moci

(1) Státní zastupitelství prostřednictvím nejvyššího státního zástupce poskytují informace v nezbytném rozsahu předsedovi vlády, je-li zjevné, že je nebo může být závažným způsobem dotčen důležitý zájem obrany, bezpečnosti, mimořádně závažný zájem ekonomický nebo zahraniční nebo jiný obdobný zájem České republiky; za tím účelem může nejvyšší státní zástupce požadovat informace u kteréhokoli nižšího státního zastupitelství.

(2) Státní zastupitelství zpravidla prostřednictvím nejvyššího státního zástupce nebo ministra spravedlnosti poskytují v nezbytném rozsahu informace Parlamentu, a to výborům Poslanecké sněmovny nebo Senátu a vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny, v rozsahu a způsobem stanovenými jinými právními předpisy; povinnost mlčenlivosti podle tohoto zákona tím není dotčena.

§61
Poskytování utajovaných informací státními zastupitelstvími

Státní zastupitelství mohou s předchozím souhlasem Národního bezpečnostního úřadu při plnění svých úkolů v rámci působnosti stanovené zákonem poskytovat do ciziny utajované informace. Poskytování utajovaných informací se uskutečňuje prostřednictvím Ústředního registru utajovaných informací podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací

§62
Zapůjčování spisů státního zastupitelství

(1) Spisy státního zastupitelství lze se souhlasem vedoucího státního zástupce výjimečně zapůjčit jinému orgánu veřejné moci, potřebuje-li je k plnění svých úkolů v trestním nebo v jiném než trestním řízení. Nejsou-li tyto spisy ještě vyřízeny, lze je zapůjčit jen na nezbytně nutnou dobu.

(2) Se souhlasem vedoucího státního zástupce lze spisy zapůjčit i k vědeckým a výzkumným účelům, pro účely studia vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství, odborné přípravy justičních čekatelů a čekatelů státního zastupitelství, asistentů soudců a asistentů státních zástupců, popřípadě probačních úředníků a asistentů probačních úředníků, a odborné praxe studentů vysokých škol.

(3) Při zapůjčování spisů je nutné učinit takové opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných informací chráněných jiným právním předpisem a údajů, na které se vztahuje státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti.

§63
Nahlížení do osobního spisu

(1) Do spisu, který se vede o služebním poměru státního zástupce (dále jen „osobní spis“), mohou nahlížet jen vedoucí státní zástupce nebo jím pověřený státní zástupce.

(2) Osobní spis může být zapůjčen ministerstvu jen k plnění jeho úkolů jako ústředního orgánu správy státního zastupitelství nebo Národnímu bezpečnostnímu úřadu pro účely řízení o bezpečnostní prověrce.

(3) Státní zástupce je oprávněn kdykoli nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie osobního spisu nebo jeho části.

§64
Zásady informování veřejnosti

(1) Státní zastupitelství poskytuje veřejnosti včetně sdělovacích prostředků pouze ověřené objektivní informace bez údajů, jež by mohly použít strany trestního řízení pro uzpůsobení své taktiky.

(2) Informace poskytují vedoucí státní zástupci nebo jimi pověření mluvčí; státní zástupce, činný v přiděleném případu, smí poskytovat informace jen s předchozím souhlasem představeného.

(3) Státní zastupitelství se zdrží podávání informací a komentářů, jež by mohly ovlivnit postoje veřejnosti nebo soudů k stranám řízení.
ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST III
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.06.2015)
ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST III – OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÉ ZPRÁVY

Obecná část

Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku.

Tento alternativní návrh zákona o státním zastupitelství nemá šanci, že vytlačí z projednávání vládní návrh. Přesto může být příkladem alternativních řešení některých problémů, případně použitelných jako podklad pro přípravu pozměňovacích návrhů. Ukazuje cestu k účinnému vynucování odpovědnosti státních zástupců za úroveň jejich práce a za škody, způsobené občanům. Potlačuje projevy státnězástupcovské kastovní nadřazenosti v některých ustanoveních vládního návrhu zákona. Současně dbá na zabezpečení procesní nezávislosti státního zastupitelství jako orgánu moci výkonné a státních zástupců jako vykonavatelů jeho úkolů.

Cílem předložení tohoto návrhu je také přizpůsobení české právní úpravy většinovým evropským řešením, neboť není znám srozumitelný důvod, proč by se měla česká právní úprava od nich zásadně odlišovat.

Tento návrh má sloužit jako komplexní pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu paní poslankyně Olgy Havlové, dostupného na internetových stránkách Poslanecké sněmovny jako tisk č.432. Zprostředkovaně tak navazuje na parlamentní tisk 1054/0 z r. 2013(„státnězástupcovská“ verze zákona), což jej částečně spojuje se současným platným zákonem č.283/1993 Sb. a s vládním návrhem. Stejně jako vládní návrh přijímá třístupňovou soustavu státního zastupitelství a zřízení Speciálního státního zastupitelství I pro řešení nejzávažnějších kauz hospodářské a majetkové trestné činnosti a korupce. Navíc zavádí Speciální státní zastupitelství II jako orgán pro potírání trestné činnosti příslušníků ozbrojených sborů, zpravodajských služeb a Celní správy ČR. Využívá poznatky ze studia právních úprav Rakouska, Spolkové republiky Německo, Slovenska, Francie a Španělska. Přejímá některé mechanismy ze zákona č. 234/2014 o státní službě, přičemž bere plně ohled na specifičnost pracovní náplně a poslání státních zástupců. V této souvislosti zavádí pojem „služební poměr státního zástupce“ který ale není kopií služebního poměru podle zák.č. č. 234/2014 o státní službě.
ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST IV
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.06.2015)
ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST IV – ZVLÁŠTNÍ ČÁST DŮVODOVÉ ZPRÁVY

K části první

§ 1 Postavení státního zastupitelství v soustavě orgánů moci výkonné

Začleňuje státní zastupitelství do soustavy orgánů moci výkonné jako orgán, zastupující veřejnou žalobu v trestním řízení, dozírající na zákonnost v předsoudní fázi trestního řízení, případně plnící další úkoly v ochraně veřejného zájmu.

Specifičnost postavení státního zastupitelství mezi policií a soudy vyjadřuje pojem „ orgán právních služeb“, kterým se vyhnul použití označení za justiční orgán. Inspirací je jednoslovně nepřeložitelný výraz Rechtspflege, používaný v rakouském a německém právu.

Použití výrazu „předsoudní fáze trestního řízení“ je na místě, protože součástí trestního řízení jsou činnosti, vykonávané podle trestního řádu, včetně soudního řízení. Nemáme jiný terminus technicus pro označení předsoudní fáze, která zahrnuje prověřování a trestní stíhání.

Aniž by se oslabilo postavení státního zastupitelství jako veřejného žalobce, zvýrazňuje se jeho poslání jako gestora zákonnosti v předsoudních fázích trestního řízení. Zvýraznění úlohy státního zastupitelství v předsoudních fázích trestního řízení je přiměřené důležitosti jeho povinností při ochraně zákonných práv účastníků trestního řízení i okolnosti, že právě v neveřejné předsoudní fázi řízení dochází k většině pochybení, která vedou k nesprávným rozhodnutím soudů.

V čele státního zastupitelství stojí nejvyšší státní zástupce, který je podřízeným ministra spravedlnosti. Pravomoc ministra spravedlnosti je omezena na ukládání obecných pokynů k zajištění realizace trestní politiky vlády, na omezenou kontrolní činnost a na pravomoc k výkonu správních činností dle tohoto zákona. Toto vymezení vztahu ministra spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce odpovídá evropským standardům.

Zavádí se povinné výběrové řízení na funkci nejvyššího státního zástupce. Členy výběrové komise jsou představitelé institucí, jež mohou uplatnit kontrolní pravomoc vůči činnosti nejvyššího státního zástupce, nebo se jeho činnost dotýká jejich zájmů.

Stanoví se základní parametry služebního poměru nejvyššího státního zástupce tak, že zajišťuje jeho procesní nezávislost po dobu sedmiletého funkčního období.
K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) Z 21.6.2015
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 24.06.2015)
Zdeněk Jemelík, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) Z 21.6.2015.
Vyšlo dne 24.6.2015 na mém blogu http://www.jemelikzdenek.cz
jemelikzdenek@gmail.com

ČT 24 se v části pořadu Otázky Václava Moravce dne 21.června 2015 opět věnovala problematice justice v širším slova smyslu. Mluvilo se o všem možném a bylo toho tolik, že sledování všech myšlenek, jež zde zazněly, bylo obtížné. Způsobili to hosté, jimiž byli předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Jejich vystoupení byla nahuštěna myšlenkami, fakty a úvahami, byť nikoli zcela bezproblémovými. Zvláště Pavel Rychetský byl hovorný. Pavel Zeman zůstal trochu v jeho stínu.
O ČEM SE POVÍDALO 1.DUBNA 2015 U VÁCLAVA KLAUSE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.04.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, O ČEM SE POVÍDALO 1.DUBNA 2015 U VÁCLAVA KLAUSE
Vyšlo 5.4.2015 na mém blogu www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Sdělení ministra spravedlnosti Roberta Pelikána o dokončení prací na návrhu nového zákona o státním zastupitelství a o jeho postoupení do meziresortního připomínkového řízení (http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=341949) přijala média se zřejmým optimismem, jako by bylo jasné, že jeho schválení Parlamentem nestojí v cestě žádné překážky(http://www.ceska-justice.cz/2015/04/navrh-zakona-o-statnim-zastupitelstvi-byl-ve-snemovne-prijat-dobre-ma-sanci/). Kupodivu se neozval žádný pískot z bulváru kvůli zásadnímu myšlenkovému veletoči, který ministerstvo udělalo proti návrhu, s kterým chtěla přijít na koaliční radu bývalá ministryně Helena Válková.
JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL VIII
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.04.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL VIII.
Vyšlo 2.4.2015 na blogu www.jemelikzdenek.cz a na webu Šalamouna
jemelikzdenek@gmail.com

Trestním řízením u Krajského soudu v Brně, veřejnosti známým jako proces s Alenou Vitáskovou, ač se jí z větší části vůbec netýká, se soustavně zabývám od jeho začátku. V úvodním článku „ Jak se dělá monstrproces“, původně vyžádaném, ale nevydaném Lidovými novinami, jsem se pokusil shrnout základní poznatky, nutné pro orientaci v něm ( http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014053001). Navázal jsem pak dalšími články, jež jsem v poslední době soustředil na svém blogu www.jemelikzdenek.cz.
DVA ZÁKONY
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 30.03.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, DVA ZÁKONY
Vyšlo 31.3.2015 na mém blogu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Příběh zákona o státním zastupitelství začíná být veselejší. Nejdříve nebyl žádný, když původní návrh stáhla z Poslanecké sněmovny exministryně Marie Benešová, pak připravilo ministerstvo další návrh, jenž musel být stažen kvůli tvrdé kritice na semináři, konaném v Poslanecké sněmovně, a najednou zde máme návrhy hned dva.
POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.03.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
Vyšlo 23.3.2015 na mém blogu http://www.jemelikzdenek.cz/2015/03/poslanecky-navrh-zakona-o-statnim.html
jemelikzdenek@gmail.com

Historie nového zákona o státním zastupitelství je hodně dlouhá a plná různých zvratů (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014121001). Jeho přijetí brzdil Petr Nečas, ale exministr Pavel Blažek jej nakonec protlačil až do prvního čtení ve Sněmovně. Odtamtud jej stáhla ministryně spravedlnosti Rusnokovy vlády, exprokurátorka Marie Benešová. Až po nástupu Heleny Válkové se na něm začalo znova pracovat. Dne 14.listopadu 2014 přišla paní bývalá ministryně s předlohou, připravenou k projednání v koaliční radě, na seminář v Poslanecké sněmovně, konaný pod záštitou poslanců Úsvitu. Její návrh narazil na ostrou kritiku, kvůli které jej stáhla. Měla jej pak předložit do vlády do konce června 2015. Úkol převzal jako štafetu pan ministr Robert Pelikán, který si lhůtu zkrátil na konec dubna 2015.
POSVÁTNÉ PRÁVO NA LENOST
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.03.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, POSVÁTNÉ PRÁVO NA LENOST
Vyšlo 21.3.2015 na blogu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Není žádným tajemstvím, že v trestním řízení dochází občas k přehmatům. Stát jejich oběti odškodňuje většinou neochotně, ale přece. Částky, jež každoročně vyplácí, se pohybují v řádu desítek milionů korun českých a rok od roku rostou. Za každým pochybením jsou konkrétní škodiči, kteří většinou nebývají voláni k odpovědnosti. Na finanční odškodnění obvykle ze svých kapes nepřispívají. Stát by sice mohl na nich vymáhat regresní náhradu, ale pouze v případě, že by byli potrestáni kárným soudem. Jenže kárných žalob je poskrovnu a odsouzení ještě méně, takže zdrojem odškodnění jsou pouze kapsy daňových poplatníků, kteří platí za selhání skvěle placených zaměstnanců státu.
HVÍŽĎALA NEHVÍZDAL, ZADUNĚL
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 20.03.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, HVÍŽĎALA NEHVÍZDAL, ZADUNĚL
Vyšlo 20.3.2015 na mém blogu
http://jemelikzdenek.blogspot.cz/2015/03/hvizdala-nehvizdal-zadunel.html
jemelikzdenek@gmail.com

Vždy, když se setkám s výlety Karla Hvížďaly do světa justice, podivuji se nad bezostyšností psavce, který sice věci nerozumí, ale umně splete útržky informací, které mu někdo účelově podstrčil, a vypustí do světa matoucí úvahy. Jeho zvláštnímu zájmu se těší vývoj nového zákona o státním zastupitelství. (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014120401) Zařadil se mezi bojovníky proti záměru zachovat čtyřstupňovou soustavu státního zastupitelství.
NEROVNÉ TRESTY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.03.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, NEROVNÉ TRESTY
Vyšlo 16.3.2015 na webu spolku Šalamoun a na blogu http://jemelikzdenek.blogspot.cz/2015/03/nerovne-tresty.html
jemelikzdenek@gmail.com

Ne nadarmo se říká, že rozsudky našich soudů jsou nepředvídatelné. Týká se to i výše trestů za srovnatelné trestné činy. Tak například podnapilý mladík, který se dopustil výtržnosti, byl v odvetě sražen na zem úderem teleskopického obušku do hlavy, bránil se kapesním nožem a způsobil útočníkovi smrtelné zranění, dostal u soudu 1.stupně trest odnětí svobody v trvání deseti let. Jiný podnapilý mladík, který byl za podobných okolností sražen pěstí na zem a kousnut psem, zastřelil z legálně držené pistole útočníka i psa. Soud 1. stupně mu vyměřil 30 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem.
ODMĚNA ZA ŠKODU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.03.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, ODMĚNA ZA ŠKODU
Vyšlo 16.3.2015 na webu spolku Šalamoun a na blogu http://jemelikzdenek.blogspot.cz/2015/03/odmena-za-skodu.html
jemelikzdenek@gmail.com

Švejkolandské trestní řízení je nevyčerpatelnou studnicí překvapení, protimluvů a paradoxů. Mělo by se měřit všem stejně, ale skutečnost je úplně jiná. Například podle nejdéle sloužícího ministra nespravedlnosti, mezipartajního turistu Jiřího Pospíšila, rozhodnutí ministrů jsou rozhodnutí politická, proto nemohou být důvodem k trestnímu stíhání. Příslušné orgány asi o jeho moudru neslyšely. Řídí se jím jen někdy, když se jim to hodí, třeba v případě bývalého ministra vnitra Jana Kubiceho, který má zřejmě zaručenou beztrestnost za nezákonné „sestřelení“ policejního prezidenta jak od nečasovské politické garnitury, tak od současných vládců.
K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ Z 8.3.2015
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 09.03.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ Z 8.3.2015
Vyšlo na webu spolku Šalamoun dne 9.3.2015
jemelikzdenek@gmail.com

V první části Otázek Vymývače mozků dne 8.března 2015 vystoupila bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Zdá se, že to byl další posun v jejím vývoji od sice odborně zdatné, ale naivní a apolitické akademičky v političku. Jako ministryně se v podstatě nestarala o svůj mediální obraz a neuměla čelit nevázaným nájezdům babišovského bulváru. Teprve poté, kdy byla přinucena k resignaci, poskytla 16. února 2015 neobvykle rozsáhlý rozhovor redakci Práva (http://pravo.newtonit.cz/tisk.asp?cache=425574) (ve zkrácené verzi vyšel na Novinkách: www.novinky.cz/domaci/361751-valkova-vyzvali-me-abych-skoncila-co-nejdriv-moje-rozhodnuti-to-nebylo.html), v němž se ukázala v příznivém světle. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby v podobném smyslu někdo jiný napsal analýzu jejího působení na ministerstvu, ale i tak je informační hodnota textu svou věcností vysoká. V žádném případě nejde o nepodloženou sebechválu. Následoval zdařilý rozhovor s Danielou Drtinovou dne 4.března 2015 (http://video.aktualne.cz/dvtv/valkova-babis-me-nechtel-pelikan-bude-vic-poslouchat-ano/r~b00b0ee0c28e11e4ba57002590604f2e/), ). Přes něj se vývojově posunula dále vystoupením v OVM, jehož účinek je proti novinovému článku silnější o vliv sympatického mluvního projevu.
PAVEL BLAŽEK POOSMÉ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 20.02.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, PAVEL BLAŽEK POOSMÉ
Vyšlo 20.2.2015 na webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek je inteligentní a vzdělaný politik, který by asi zanechal za sebou dobrou stopu, kdyby mu bylo dáno setrvat v čele resortu přiměřeně dlouhou dobu. Má ale přece jen jakousi nectnost: občas mluví rychleji než myslí. Zbaven moci, jako řadový poslanec opoziční ODS se asi nudí. Nudu příležitostně zahání výpady proti ministryni Heleně Válkové. Patrně to považuje za naplnění povinnosti opozičního politika.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.