Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

ŹENA POD KOLY JUSTIČNÍ MAŠINÉRIE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 10.07.2008)
Martin Stín: Žena pod koly justiční mašinérie
Vyšlo na Virtually a na Politikonu 10.7.2008 jako 221. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Dostane-li se člověk do střetu s jakoukoli mocenskou strukturou, vždy bojuje proti přesile. Jeho naději na úspěch zvyšuje způsobilost pochopit vnitřní zákonitosti jejího fungování a využít jejich znalosti jako páky, násobící jeho sílu. Snažit se porazit ji vnucením svých vlastních pravidel je zpravidla beznadějné: stroj se bezcitně točí dále a jeho ramena srážejí útočícího zoufalce jako pověstné větrné mlýny dona Quijota.
Pan prezident udělil 25.6.2008 sedm milostí
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.07.2008)
Tomáš Dunaj - Jurčo a Jaroslav Černý
Seznam udělených milostí
JEŠTĚ JEDNOU O MILOSTECH
(MS, Aktuální kauzy spolku, 02.07.2008)
Martin Stín: Podivná milost
Vyšlo na Politikonu 3.7.2008 jako 220. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Odezva veřejnosti na vyhlášení milostí prezidenta republiky ve středu 25. června 2008 mě vede k tomu, abych se po týdnu vrátil k tomuto námětu. Pan prezident má v poslední době trochu smůlu. Zatímco až dosud se mu dařilo vyhýbat se kritice za tzv. „podivné milosti“, jež byly skvrnami na srovnatelné agendě jeho předchůdce, v krátké době již po druhé vyvolal jisté projevy nesouhlasu. Část veřejnosti přijala s nepochopením milost, udělenou bývalému pašerákovi drog Emilovi Novotnému.
NÁMĚTY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŚALAMOUN NA PROVEDENÍ POSTUPNÝCH ZMĚN V RESORTU SPRAVEDLNOSTI
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 01.07.2008)
Znepokojuje nás smutné evropské prvenství České republiky v počtu odsouzených, který se stále zvyšuje. Za jeho významnou příčinu považujeme kriminalizaci neetického jednání, které v řadě zemí není trestně stíháno, např. nezaviněné neplnění finančních závazků: příkladem je tr.č. zanedbávání povinné výživy dle §213 tr.z., za který jsou často odsuzováni i obžalovaní, kteří se dostali bez vlastní viny do tak obtížné sociální situace, že vyživovací povinnost plnit nemohou. Podobná situace je u některých závazkových vztahů, stíhaných dle §250 tr.z. Jen z menší části přičítáme nárůst počtu odsouzených kriminalitě imigrantů. Dalším důvodem je sklon většiny soudů ukládat nepodmíněný trest vězení tam, kde by stačil trest výchovný nebo alternativní. A bohužel počet odsouzených se zvyšuje i tím, že soudy odsuzují nevinné lidi, nebo ukládají nepřiměřeně vysoké tresty. Špatnou pověst České republiky jako země s vysokou kriminalitou je třeba napravit. Na základě zkušeností z naší činnosti cítíme potřebu základních změn v práci policie, státních zastupitelství a soudů, jež svou ustálenou praxí a zčásti i svými excesy přispívají k nežádoucímu stavu.

Předkládáme proto náměty členů občanského sdružení Šalamoun a přidružených odborníků na to, jakým směrem by se měl vyvíjet resort spravedlnosti do budoucna, bez určení časového horizontu. Jsou protiváhou k reformě-nereformě ministra Pospíšila, kterou považujeme spíše za „soubor technickoorganizačních opatření", který neřeší základní nedostatky justice a státních zastupitelství. Naše náměty jsou utvářeny z pohledu „konzumentů" služeb justice a státních zastupitelství v trestním řízení a navazujícím řízení před Ústavním soudem ČR. Jsou samozřejmě ovlivněny naším postavením pomocníků obětem justičního bezpráví: vycházíme ze zásady, že osobní svoboda jedince je po životě a zdraví nejcennějším statkem a její neoprávněné odnětí je zločinem. Pojímáme justici a státní zastupitelství jako specializovanou službu státu občanům a zastáváme názor, že i v tomto odvětví musí být zachovány zásady správné organizace řízení, které platí v jiných oborech lidské činnosti, jako závazné zachování vazby mezi pravomocí rozhodovat a kontrolou a osobní odpovědností za rozhodnutí, stejně jako funkce uzavřené zpětné vazby a tlak na udržování výkonnosti a kvality pracovníků, atd. Odmítáme jako středověký nesmysl, odporující teorii řízení a zdravému selskému rozumu představu barona de Montesquieu o oddělení nezávislé moci soudní od moci výkonné a zákonodárné jako základu fungování demokratického státu. Ve skutečnosti jsou subsystémy struktury státní moci propojeny mnohačetnými obousměrnými vazbami a jsou mezi nimi vztahy vertikální a funkční podřízenosti. Určujícím prvkem státu jsou občané-voliči, kteří delegují svou moc zastupitelským sborům, jež zřizují moc výkonnou. Následně moc zákonodárná vytvoří formální rámec existence justice a podle něj pak moc výkonná zřizuje orgány moci soudní, jež se ve své činnosti řídí rozhodnutími moci zákonodárné (právní předpisy) a fungují v personálním a materiálnětechnickém rámci, jenž jim poskytne moc výkonná. Odmítáme názor, že soudci a státní zástupci jsou kasta nadlidí, která za výsady, jimiž je společností obdařena, nemusí odvádět práci v odpovídajícím množství a kvalitě, resp. sama sobě stanoví kriteria výkonnosti a kvality práce i normy chování k ostatním občanům.Náš pohled na jednotlivé problémy justice, státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti je zkreslený tím, že se zabýváme téměř výlučně záležitostmi trestního řízení a s orgány činnými v trestním řízení se setkáváme převážně při pokusech o nápravu jejich selhání. Právě proto se cítíme oprávněni k nesmiřitelnosti v přístupu k selhávání justice a dalších složek represního aparátu, protože i kdyby byl v současné době v českých věznicích uvězněn jediný nevinný nebo k nepřiměřeně vysokému trestu odsouzený člověk, je to ostuda pro Českou republiku, zbavující ji práva na označení „právní stát."
DALŠÍ BULVARIZACE KAUZY "KATARSKÉHO PRINCE"
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 01.07.2008)
NOVINÁŘSKÝ A ADVOKÁTSKÝ ŠOTEK
Vyšlo 1.7.2008 na Britských listech
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Bulvarizace tisku, projevující se snahou o prvenství v získání čtenářsky přitažlivé zprávy i za cenu potlačení profesionální opatrnosti, která by měla předejít uveřejňování zkreslujících nebo zcela nepravdivých informací, občas postihne i jinak seriózní noviny. Neselhávající bludičkou, lákající do bažin honby za levnými senzacemi, je pověstná kauza „katarského prince“, která médiím bez ohledu na různost majitelů a politických sympatií posloužila za základ pro vytvoření jednotného virtuálního příběhu, značně vzdáleného od pravdy, který si dál žije svým vlastním životem, bez ohledu na snadno zjistitelné a nezpochybnitelné skutečnosti, které do něj nezapadají. Tentokrát podlehlo vábení Právo, v jehož sobotním vydání si zadováděl šotek bulvarizace článkem Josefa Koukala „Obhájci prince dali ruce pryč od kauzy Vesecká“. Titulek i obsah článku mohou skutečně v čtenáři vyvolat dychtivé zamrazení z tušení skandálu: kdoví, zda oznámené přistoupení Hamada al Thani, řečeného „katarský princ“, k žalobě sedmi žalobců na ochranu osobnosti proti advokátce Marii Benešové, není podvrhem !
DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN Z 16.6.2008 MINISTROVI SPRAVEDLNOSTI VE VĚCI ĆUNEK-VESECKÁ
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 27.06.2008)
Věc : Váš dopis z 2.června 2008 č.j. 1705/2007-ODS-DOH/16:
V Praze dne 16.6.2008

Pane ministře,

odpovídajíce na Váš výše uvedený dopis především zdůrazňujeme, že nemáme důvod odvolat cokoli z argumentů, jež jsme uplatnili přípisem z 9.5.2008 a ve všech předcházejících výzvách k podání stížnosti pro porušení zákona proti usnesení NSZ z 4.6.2007 č.j. 3 NZT 10/2007. Dokonce si myslíme, že po mediální kampani, která provázela řízení sp.zn. 36 C 8/2008 u Krajského soudu v Praze a uveřejnění podivného rozsudku soudce JUDr.Vojtěcha Cepla je důvodů k Vašemu zásahu více než dříve, neboť důvěra veřejnosti v zainteresované státní orgány byla znova hluboce otřesena. Rozsudek považujeme za tendenční a vadný, ač zdánlivě stojíme na stejné straně jako Mgr. Marie Benešová, o které si však myslíme, že na své pavlačové výpady proti žalobcům skutečně nemá mravní nárok. Současně odmítáme fízlování v soukromí žalobců a odmítáme vidět v jejich schůzkách spikleneckou činnost, směřující k ovlivnění kauzy obv. Jiřího Čunka. Mimo to nám velmi vadí nespravedlnost rozsudku a kampaně zejména proti JUDr.Pavlovi Kučerovi, který je neprávem líčen jako ďábel-našeptávač protiprávního postupu NSZ ve věci Jiřího Čunka. Útoky na něj považujeme za manévr k odvrácení pozornosti od pravých viníků, odpovědných za zásah NSZ. Rozsudek však přes jeho vady hodnotíme jako významný veřejný akt, který poodhalil roušku utajení nad mechanismem protiprávního počínání státních zástupců NSZ v čele s pí. JUDr. Renatou Veseckou a učinil tak prošetření jejich jednání a zveřejnění jeho výsledků věcí veřejného zájmu .
DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN Z 23.6.2008 MINISTROVI SPRAVEDLNOSTI VE VĚCI ĆUNEK-VESECKÁ
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 27.06.2008)
Věc : Nový vývoj v dění kolem kauzy Jiřího Čunka a JUDr. Renaty Vesecké-doplněk dopisu z 16.6.2008:
V Praze dne 23.6.2008

Pane ministře,

události, vyvolané zásahem JUDr. Renaty Vesecké a jejích podřízených, se v posledních dnech dále vyvíjely, a to způsobem, jenž nás utvrzuje v názoru, že je nezbytné, abyste začal směr jejich pohybu korigovat, především stížností pro porušení zákona. Jsme přesvědčeni o tom, že jako inteligentní a vzdělaný právník znáte důvody, pro které byste mohl napadnout usnesení NSZ z 4.6.2007 č.j. 3 NZT 10/2007, i když to popíráte. Chápeme, že jsou mimoprávní důvody, proč jste tak dosud neučinil, ovšem vidíme také jiné, jejichž naléhavost prudce roste, které by Vás měly přivést k ukončení váhání.
208.MILOST PREZIDENTA REPUBLIKY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 26.06.2008)
Martin Stín: 208. milost
Vyšlo na Politikonu 26.6.2008 jako 219. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Ve středu 25. června udělil pan prezident dvacátou šestou letošní milost, od nástupu do úřadu dvěstěosmou. Potěšil nejen omilostněné, ale také jejich blízké a všechny, kdo jejich žádosti podporovali. Tak milostí pro pašeráka drog Emila Novotného obdaroval paní Martinu Menclovou, kterou si veřejnost pamatuje díky přímému televiznímu přenosu jejího zatčení a převozu do bohnické psychiatrické léčebny, když na protest proti způsobu, jakým s ní svět zachází, uspala ve svém bytě policistu. Tato citlivá žena s uměleckými vlohami žádala o milost pro Emila Novotného nádherně vyvedeným podáním thajskému králi při příležitosti jeho jubilea a s valdickým vězněm si dopisovala. V pátek bude hostem pořadu ČT 1 „Uvolněte se prosím“, a jistě tam přijde řeč také na omilostněného. Milost pro Emila Novotného zaujala média natolik, že ve večerním televizním zpravodajství byla zmínka jen o ní, dalších šest omilostněných zůstalo stranou zájmu. Přesto případ dvou šťastlivců z konce seznamu, Tomáše Dunaje-Jurčo a Jaroslava Černého je zajímavější a mezi všemi milostmi Václava Klause svým způsobem zlomový, neboť pan prezident se výjimečně postavil svévoli justice. Omilostnění byli odsouzeni za podivných okolností za údajnou krádež ručních granátů, která jim nebyla prokázána. Jako jediní z překupníků se nepřiznali, jako jediní dostali nepodmíněné tresty. O jejich záchranu se pokusil ministr Pavel Němec, který v jejich prospěch podal dvě stížnosti pro porušení zákona, jimž Nejvyšší soud ČR nevyhověl. Následovalo řízení o povolení obnovy procesu, v kterém vznikly několikaměsíční průtahy kvůli účasti svědků v zahraničních misích. Odsouzení měli na jejichž návrat čekat ve vězení. Tehdy pan prezident zasáhl po prvé přerušením výkonu trestu. Po návratu svědků řízení pokračovalo. Justice zůstala neúprosná: odmítla vydat svou kořist. Obnova nebyla povolena, i když spoluobžalovaný doznal, že své kamarády křivě nařkl, údajně na popud vojenských policistů. Když pak ministr Jiří Pospíšil odmítl podat stížnost pro porušení zákona proti zamítnutí povolení obnovy procesu, situace odsouzených se stala bezvýchodnou. Další opravný prostředek již neměli. Žili pak v nejistotě o svém budoucím osudu. Včerejšek tak pro ně byl dnem velké úlevy. Do mé spokojenosti se šťastným koncem jejich případu se mísí smutek: lituji, že se včerejší zprávy nedožil spisovatel Jan Beneš, který v době řízení o povolení obnovy pravidelně přicházel do soudní síně, aby nespravedlivě odsouzeným vyjádřil morální podporu. Přísloví „kdo rychle dává, dvakrát dává“ má v této souvislosti hořkou příchuť. A také lituji, že ze dvou současně podaných žádostí panu prezidentovi o přerušení výkonu trestu jedna zůstala dosud nevyřízená…
O SOUDCÍCH I
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 21.06.2008)
MAJÍ SOUDCI DUŠI ?
Vyšlo na Politikonu 21.6.2008
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Častou příčinou nespokojenosti stran řízení a veřejnosti s rozhodováním soudů bývá nepřítomnost „lidského rozměru“ v jejich úvahách, což znamená, že nad smyslem pro spravedlnost výrazně převáží přepjatý právní formalismus. Výrok Pavla Rychetského o tom, že „právo není o spravedlnosti“ pak může nabýt hrůzného významu.
O SOUDCÍCH II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.06.2008)
JSOU SOUDCI SOUDNÍ ?
Vyšlo na Politikonu 21.6.2008
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Kárné řízení, vyvolané ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem proti předsedkyni Nejvyššího soudu ČR Ivě Brožové kvůli údajnému zatajení pokuty slibuje, že vyústí v další ústavněprávní taškařici, podobnou zvrácení rozhodnutí prezidenta republiky o jejím odvolání a dočasnému vyvolání nepřirozeného stavu neodvolatelnosti předsedů a místopředsedů soudů zrušením příslušného paragrafu zákona o soudech a soudcích. Mimochodem, přestože 17. července uplynou dva roky od vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR, a mezitím vyšla z ministerstva spravedlnosti řada novel zákonů, mezera zvíci jediného paragrafu v tomto klíčovém zákonu nebyla dosud zacelena.
KAUZA ČUNEK - VESECKÁ ETC. XI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 19.06.2008)
Martin Stín: Metastázy případů Jiřího Čunka a Renaty Vesecké
Vyšlo na Politikonu 19.6.2008 jako 218. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Kauza Jiřího Čunka, oficiálně ukončená 19.listopadu 2007 usnesením jihlavského státního zástupce, a s ní související zásah státních zástupců do ní těsně před ukončením přípravného řízení metastazují jako rakovina: žijí v ozvucích v dalších řízeních.

Připomněly se nejdříve řízením na ochranu osobnosti u Krajského soudu v Praze, které vyvolalo sedm žalobců proti advokátce Marii Benešové. Po vzrušení, vyvolaném rozsudkem Vojtěcha Cepla ml. a jeho masivní medializací, je na této frontě v této chvíli aspoň zdánlivě klid před bouří. Strany řízení čekají na odvolací řízení a odkládají další případné kroky až po jeho výsledku. Vládní koalice, kterou ustavičné veřejné propírání poznatků z řízení ohrožuje prohlubováním nedůvěry voličů, strnula jako myš před zmijími zuby. Možná se kojí marnou nadějí, že si novináři najdou novou hračku a veřejnost zapomene. Ministr spravedlnosti i předseda vlády odmítají výzvy k prověření zákonnosti postupu Renaty Vesecké a jejích podřízených ve prospěch Jiřího Čunka. Skrývají se za skutečnost, že rozsudek Krajského soudu v Praze není dosud pravomocný. Nedbají toho, že jde o rozsudek v soukromoprávní věci, který na hodnocení postupu v trestním řízení nemůže mít vliv. Znepokojující zjištění o postupu státních zástupců, která vyšla najevo v soudní síni, ale neztratí nic na svém významu, i kdyby odvolací soud nakonec uznal, že se má Marie Benešová za své pavlačové výroky žalobcům omluvit. Za falešným obrazem tajemného spiknutí u hospodských stolů, postupně vytvářeným Daliborem Bártkem a soudcem Vojtěchem Ceplem ml. za vydatného přispění ostravské krajské státní zástupkyně Zlatuše Andělové, a použitým Marií Benešovou jako důvod k hanobení žalobců, se postupně vynořují ze tmy utajování tvrdé obrysy skutečného děje. A čím déle se bude odkládat zahájení přezkumu této podivné záležitosti, tím více bude mít veřejnost času na to, aby začala přemýšlet nad tím, proč se zkušení státní zástupci pustili do tak riskantního podniku, tedy zda nestojí za nimi někdo, kdo je zneužil pro své cíle. Od toho se samozřejmě začnou odvíjet otázky, kdo asi to mohl být a jakými nástroji přiměl k poslušnosti Renatu Veseckou, bez jejíhož souhlasu by záchranná akce ve prospěch Jiřího Čunka vůbec nemohla začít. Má-li dnes opozice zájem o hlavu nejvyšší státní zástupkyně, časem se může začít natahovat nad ni. Nebezpečí spuštění řetězové reakce by vládní koalice neměla podceňovat.
KAUZA ČUNEK - VESECKÁ ETC. X
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.06.2008)
PROCESY NEPRŮHLEDNÉ PRO PRIMITIVY
Vyšlo na Britských listech 18.6.2008
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Nepravomocně ukončené řízení na ochranu osobnosti sedmi žalobců proti advokátce Marii Benešové prohloubilo nedůvěru veřejnosti k čistotě zásahu státních zástupců NSZ v čele s nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou do trestního řízení proti Jiřímu Čunkovi. S tímto vedlejším efektem podání žaloby zřejmě žalobci nepočítali.

Stejný nedostatek předvídavosti projevují režiséři dalších řízení, která na kauzu Jiřího Čunka volně navazují. Neuvědomují si, že vzhledem k obrovské pozornosti, kterou případ přitahuje, a podezíravosti veřejnosti musí být jejich počínání naprosto průhledné, nemá-li vzniknout další skandál, podobný rozsudku soudce Vojtěcha Cepla ml. a jeho následné medializaci. Na postupu by nemělo být nic, co by vydráždilo k přemýšlení i primitivy, o zasvěcené části veřejnosti nemluvě. Podcenili také možné důsledky postupného odtajňování dosud přísně střeženého Čunkova trestního spisu, čímž se dopustili stejné neopatrnosti jako sedm žalobců.
KAUZA ČUNEK - VESECKÁ ETC. IX
(MS, Aktuální kauzy spolku, 18.06.2008)
MARTIN STÍN, KUDY Z BLÁTA VEN
Vyšlo na Politikonu 12.6.2008 jako 217. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Velká část laické i odborné veřejnosti vnímá od začátku zásah Renaty Vesecké (pardon: státního zástupce NSZ Stanislava Potoczka, za nímž ovšem paní nejvyšší státní zástupkyně stojí, i když se asi utrhl ze řetězu bez jejího požehnání) do trestní věci Jiřího Čunka jako velkou nepřístojnost. Přestože od vydání usnesení NSZ č.j. 3 NZT 10/2007 o jejím odnětí Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově a jejím přikázání OSZ v Jihlavě uplynul 4. června rok, nevole s ubíhajícím časem nezeslábla. Projevuje podobnou životnost jako pohoršení nad případem „katarského prince“.
KAUZA ČUNEK - VESECKÁ ETC. VIII
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.06.2008)
KACHNA JAKO DŮKAZ
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 12.6.2008 na Virtually, Neviditelném psu,Fragmentech, Politikonu
jemelik@rambler.rub

V úvodu k pořadu Reportéři ČT 1 dne 9. června 2008 vyzval Marek Wollner diváky, aby se dívali, „chtějí-li vědět v čem žijí“. Dále se pochlubil, že reportáž Dalibora Bártka ze 7. ledna 2008 „Kauza Čunek: Odhalení podivných schůzek“ použil Krajský soud v Praze jako důkaz. Měl pravdu, i když v jiném smyslu, než by si přál. Počínání veřejnoprávní televize ve vztahu k projednávání žaloby sedmi žalobců na ochranu osobnosti proti advokátce Marii Benešové je skutečně svéráznou výpovědí o poměrech, v nichž žijeme, ale odhaluje něco jiného, než zamýšleli Reportéři pořady ze 7. ledna a 9.června 2008.
KAUZA ČUNEK - VESECKÁ ETC. VII
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.06.2008)
RUB A LÍC ROZHODOVÁNÍ SOUDCE CEPLA I
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 6.6.2008 na Fragmentech a Virtually, převzato 7.6.2008 Politikonem
jemelik@rambler.ru

ĆLÁNEK VYŠEL TAKÉ NA NEJMENOVANÉM, HOJNĚ ČTENÉM INTERNETOVÉM DENÍKU, ALE PO HODINĚ BYL STAŽEN POD HROZBOU ŽALOBY NA REDAKCI ÚDAJNĚ KVŮLI NEUCTIVÉMU VYJADŘOVÁNÍ O PANÍ ŽALOVANÉ.

Vynesením nepravomocného rozsudku skončila 5. června u Krajského soudu v Praze prvostupňová část zcela neobvyklého řízení na ochranu osobnosti. V něm se sedm veřejnosti známých právníků domáhá na advokátce Marii Benešové omluvy za hanlivé mediální výroky, jimiž je označila za „mafii“, která ze zákulisí ovlivňuje soudní procesy tak, aby jejich výsledky vyhovovaly zájmům „vládnoucí garnitury“. Žaloba se týkala tří výroků, z nichž dva byly označeny za nepravdivá skutková zjištění, jeden za nesprávný hodnotící soud. Konstrukce skvělé závěrečné řeči zmocněnce žalobců Petra Tomana byla tak neúprosně logická a použité argumenty tak dokonale ladily s výsledky dokazování, že se dalo právem očekávat úplné vyhovění žalobě, zvlášť když žalobci v závěrečných řečech přesvědčivě poukázali na utrpěnou morální újmu, kterou jim jedoústnatá žalovaná způsobilá. Obhajoba stavěla na tvrzení, že ve skutečnosti všechny výroky žalované byly hodnotícími soudy, jež nelze žalobou na ochranu osobnosti úspěšně napadnout. Stejně se ale pokoušela prokázat jejich pravdivost dokazováním, v podstatě směřujícím k prokázání věrohodnosti obsahu televizní reportáže Dalibora Bártka ze 7. ledna 2008. Dále poukazovala na to, že všichni žalobci jsou veřejní činitelé, na nichž lze požadovat zvýšenou míru snášenlivosti vůči kritice veřejnosti. Obhájce se navíc dožadoval zvláštních ohledů k prostořekosti své mandantky, protože se vyjadřovala jako stínová ministryně sociálnědemokratické vlády. Nepochopil jsem, z čeho vyvodil zvláštní nárok na shovívavost s její pavlačovitostí, když pojem „stínový ministr“ nemá oporu v našem právním řádu a není ničím jiným než projevem slavomamu nabubřelých nul, jež si jím dodávají pocitu vlastní důležitosti. Soudce se zachoval jako chytrá horákyně: vyvedl obhájce z mylného názoru na povahu výroků žalované, ale současně uznal její skutková tvrzení za převážně pravdivá a následně nevyhověl žalobním návrhům s výjimkou případu státního zástupce VSZ v Praze Libora Grygárka, u něhož uznal, že Marie Benešová neměla pro jeho přiřazení k „mafiánům“ jiný důvod, než „že ho velice nemá ráda“.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.