Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Dopis Ministru Spravedlnosti JUDr. Čermákovi (případ JUDr. Mareše)
  Vydáno dne 02. 06. 2004 (3617 přečtení)

Věc: Váš dopis JUDr.Janu Marešovi č.j. M 667/2004 z 16.4.2004

Vážený pane ministře,
pan JUDr. Jan Mareš nám umožnil seznámit se s Vaším výše zmíněným dopisem. Protože jde o věc, které přikládáme prvořadý význam, nám důvěrně známou, považujeme za nutné seznámit Vás s naším zásadním nesouhlasem s jeho obsahem.

Patrně víte, že jsme se v trestní věci pana JUDr. Jana Mareše angažovali v jeho prospěch. Máme důvod se domnívat, že jsme se značně zasloužili o udělení milosti presidenta republiky.Od počátku na řízení proti JUDr.Janu Marešovi pohlížíme jako na justiční zločin. Řízení proti němu bylo zločinné od počátku, protože bylo zahájeno na základě „ustanovky“, čili rozhodnutí, že na něho bude nasazen jako provokatér jeden z obviněných v kauze Skloexport, který bude mít za úkol svést ho k přijetí úplatku. Také od dalších obviněných měla být získána svědectví na podporu obvinění JUDr. Mareše z úplatkářství, to se však nepodařilo. Toto rozhodnutí bylo učiněno, aniž by před tím bylo vedeno proti JUDr. Janu Marešovi vyšetřování, kárné řízení či trestní stíhání pro podezření z přijetí úplatku. Důkazem o existenci „ustanovky“ je zápis z porady pracovníků IMV a vyšetřovatelů, který je součástí soudního spisu; jeho kopii máme v rukou. Udivuje nás, že žádný z renomovaných advokátů, kteří se v obhajobě JUDr. Mareše vystřídali, nevyužil tohoto důkazu o zločinném jednání pracovníků IMV; je to vzorová ukázka oportunismu advokátů, kteří si často vedou při obhajobě klienta nedůsledně, aby nepopudili proti sobě soud. IMV uskutečněním provokace proti JUDr. Marešovi navázala na postupy, které před ní propracovalo Čeka, Gestapo, KGB a STB, k nimž se tímto způsobem přiřadila. Policejní provokace byla v této zemi zakázána již c.k.rakousko-uherským trestním řádem v roce 1873.

Na zločinný postup IMV bohužel navázaly obecné soudy, které byly k nezákonnosti postupu IMV slepé. Jejich rozsudky zrušil Ústavní soud ČR, který m.j. kvalifikoval postup IMV jako nezákonný a protiústavní.

JUDr. Mareš však zřejmě musel být odsouzen za každou cenu, bez ohledu na právo a spravedlnost. Proto obecné soudy v dalším kole řízení, které následovalo po ústavním nálezu, vymyslely právní kličku, jež jim umožnila ho odsoudit znova, ačkoli neměly k disposici nové důkazy, jimiž by nahradily ty, které Ústavní soud ČR označil ve svém Nálezu III.US 597/99 za nezákonně získané. Nutno podotknout, že na základě původní obžaloby, kterou nález Ústavního soudu zpochybnil.

JUDr. Jan Mareš patřil k předním specialistům PČR. Má třicetiletou praxi, absolvoval odborné kursy FBI, U.S. Secret Service a britské National Criminal Intelligence Service. Na Policejním presidiu řídil skupinu finanční kriminality a vyšetřoval největší kauzy ekonomické kriminality, jako pád Agrobanky a.j. Netajil se negativním hodnocením činnosti některých čelných představitelů ČNB, jako jejího bývalý guvernéra Tošovského a šéfa bankovního dohledu Kaftana; nemusí být náhodou, že řízení proti němu bylo zahájeno v době, kdy byl Josef Tošovský předsedou vlády. S jeho likvidací zanikla i síť informátorů, kterou si v bankovním sektoru vybudoval. Máme obavu, že byla poškozena PČR vyřazením efektivně pracujícího specialisty.

Zdá se, že bezprostřední příčinou zahájení trestního stíhání byly intriky obviněných v kauze Skloexport. Je proto nesmytelnou ostudou IMV a justice, že k likvidaci JUDr. Mareše použila právě jednoho z obviněných, a zejména, že jediným odsouzeným v souvislosti s kauzou Skloexport je po letech pouze policista, který případ vyšetřoval, zatímco obviněné se dosud nepodařilo postavit před soud. Nestyděli-li se za to Vaši předchůdci a oba sociálnědemokratičtí ministři vnitra, máte dnes díky jim jedinečnou příležitost změnou přístupu justice k této věci předvést národu, že slušný člověk s přijetím ministerského mandátu nemusí nutně odložit smysl pro čest. Připomínáme, že v tomto případě nejste omezen 60 denní lhůtou pro podání stížnosti pro porušení zákona a nic Vám nebrání vyvolat trestní řízení proti státním zástupcům, kteří se na věci podíleli.

Za výsměch právu považujeme skutečnost, že nezákonné a protiústavní jednání IMV (používáme označení, vysloveného Ústavním soudem ČR) nebylo vyšetřeno orgány činnými v trestním řízení a že nebyli postaveni před soud ti, kdo je nařídili, dále jeho vykonavatelé a státní zástupkyně OSZ pro Prahu 7, která je odmítla stíhat, ač po obdržení ústavního nálezu měla zahájit stíhání ex oficio. V této souvislosti vyjadřujeme zásadní nesouhlas s obsahem zde citovaného dopisu Mgr. Marie Benešové, který nám nyní Ing.Zdeněk Jemelík zpřístupnil. Připouštíme, že ti příslušníci IMV, kteří byli přímými vykonavateli provokace, se možná nedopustili trestné činnosti, neboť pouze plnili příkazy (ostatně příslušníci zločinných policejních organizací totalitních režimů rovněž občas z těchto důvodů ušli trestu), ale věc zasluhovala tak důkladné vyšetření, aby se dospělo až k původcům ďábelské intriky proti JUDr. Janu Marešovi. Ti pak samozřejmě měli být postaveni před soud. Stejně smířlivé stanovisko nemůžeme zaujmout ke státní zástupkyni OSZ Praha 7, ani k pí. nejvyšší státní zástupkyni – obě vědomě porušují zákon o státních zastupitelstvích, který jim ukládá, aby ex oficio stíhaly každý trestný čin, o němž se doví, a na rozdíl od řadových pracovníků IMV jsou nezávislé. Připomínáme současně zřejmé pohrdání Ústavním soudem ČR a právním řádem ČR jako celkem, které projevil ministr vnitra Stanislav Gross prohlášením, že jednání pracovníků IMV by bylo v nejhorším případě hodnoceno jako přestupek, který je po roce promlčen.

Nezbývá nám dále, než Vás upozornit na detailní nehoráznost, které se dopustil Váš úředník, připravující zmíněný dopis, a kterou jste zřejmě z nepozornosti podepsal. Pokusil se vyvrátit stížnost JUDr. Mareše, že Mgr. Marie Benešová nereagovala na jeho podání z 14. 4. 2003, tvrzením, že přece o výsledku přezkoumání kauzy JUDr. Jana Mareše podalo NSZ zprávu Ing. Zdeňkovi Jemelíkovi dopisem sp.zn. 1 NZn 805/2002 z 15.7.2003. Další neoddiskutovatelnou nehorázností je tvrzení, že „…Pokud jde o Vámi uváděné podání ze dne 14.4.2003, ze spisových materiálů ani z evidence Nejvyššího státního zastupitelství nevyplývá, že by sem bylo vůbec doručeno“. Máme k dispozici kopii originálu tohoto podání, opatřené razítkem (černé barvy) podatelny NSZ ze dne 16.4.2003 včetně vyznačení přílohy 15 listů !!! Je to další zoufalý pokus nemuset ve smyslu čl. 89 Ústavy ČR jednat, neboť vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby a tedy zejména pro nejvyšší státní zástupkyni. A otázku pořádku na podatelně NSZ, kde se ztrácejí písemnosti již pomineme.

Těmto tvrzeními se Váš dopis stal jedním z mnoha dokladů, vypovídajících o nízké kvalitě personálu, jenž jste převzal po předchůdcích (zdůrazňujeme, že zčásti po předchůdcích z doby totality) a s nímž se neumíte rozloučit. Ing. Zdeněk Jemelík nebyl v té době členem našeho sdružení, nicméně známe velmi přesně jeho důvody, proč se ve prospěch JUDr. Mareše angažoval, jeho postavení vůči odsouzenému a metody jeho činnosti. Víme zcela přesně, že jednal nezávisle na odsouzeném, nebyl jeho zmocněncem dle §50 tr.ř. (ani jím být nemohl, protože to trestní řád nepřipouští), ani jinak nebyl oprávněn ho zastupovat de iure. Nezastupoval ho ani de facto, protože jednal na základě vlastního uvážení a některé své kroky dokonce ani s odsouzeným nekonzultoval. Takže žádné vysvětlení, které mu NSZ podalo, nelze považovat za zprávu, podanou JUDr. Janu Marešovi. Paní nejvyšší státní zástupkyně a Váš nekompetentní úředník by takto mohli argumentovat pouze v případě, kdyby NSZ vysvětlení poslalo nikoli Ing.Jemelíkovi, ale obhájci JUDr. Jana Mareše. Pokud tedy Mgr.Marie Benešová jiným způsobem nesdělila odsouzenému stanovisko k jeho kauze, budete muset uznat oprávněnost jeho stížnosti a vyvodit patřičné závěry proti NSZ kvůli aroganci jednání s občanem-stěžovatelem. Potěšilo by nás, kdybyste konečně projevil ráznost nejen deklaratorní, protože Vaši podřízení Vás (stejně jako Vaše shovívavé předchůdce) svou nekompetentností ztrapňují na veřejnosti.

Chápeme, že přípravou odpovědi na náš dopis opět pověříte někoho z pracovníků Vašeho úřadu. Doporučujeme, abyste při zadání tohoto úkolu uvážil možnou podjatost a střet zájmů: jeden z účastníků nezákonné a protiústavní akce IMV pracuje na ministerstvu.

Za občanské sdružení Šalamoun:

John Bok Předseda


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.