Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* Věc: podnět k vykonání dohledu nejvyšší státní zástupkyně ČR nad státními zástupci NSZ JUDr.Tomášem Havlíkem a JUDr.Lumírem Crhou
  Vydáno dne 05. 08. 2004 (3697 přečtení)

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

dne 14.6.2004 jsme Vám zaslali podání, jímž jsme Vás vyzvali, abyste podala dovolání ve prospěch ods. Adély Rajdlové a současně požádala o obnovení trestního stíhání Erika Smatany.

Odpověděl nám místo Vás pan JUDr. Tomáš Havlík, který nás informoval, že jste neshledala zákonný důvod pro podání dovolání, ale naše podání jste vyhodnotila také jako podnět ke stížnosti ministra pro porušení zákona, a proto jste postoupila spis ke konečnému rozhodnutí (tehdy neexistujícímu – skvělá ukázka alibismu!) ministrovi spravedlnosti, a to se stanoviskem NSZ. Připouštíme, že ministr není zákonem tolik omezen ve stanovení obsahu stížnosti pro porušení zákona, jako dovolatel. Po této stránce – pokud jste věc postoupila (neexistujícímu) ministrovi s doporučujícím stanoviskem – bychom mohli být s Vaším postupem spokojeni. 18.6. jste ale nemohla mít jistotu, že uvolněné křeslo ministra spravedlnosti bude obsazeno před koncem lhůty pro podání stížnosti, takže jste vědomě umožnila, aby vis maior mohla případně zmařit zásah ve prospěch nespravedlivě odsouzené. Pro úplnost uvádíme, že Váš postup byl nadbytečný, protože jsme plnoletí a podnět ke stížnosti pro porušení zákona jsme podali sami. Šli jsme po dvou cestách právě s ohledem na možné důsledky neobsazení funkce ministra spravedlnosti.

Nelíbí se nám dále, že jste vyhodnotila naše podání a zaujala k němu jakési stanovisko, ale s jeho obsahem jste nás nenechala seznámit ani v náznaku. Jsme přesvědčeni o tom, že obyčejná lidská slušnost Vám přikazuje, abyste nám vzkázala aspoň tolik, že zmíněné stanovisko je doporučující nebo odmítavé, v krajním případě bez rozvedení důvodů. Pokud byste si snad myslela, že lidská slušnost není pojem, který by zavazoval státní zástupce při jednání s občany, museli bychom si naopak my myslet, že jste zatížena pozůstatky totalitního myšlení a vyzvat Vás, abyste se vzdala úřadu. Vysoký státní úředník s totalitním myšlením nemá v aparátu demokratického státu co pohledávat. Jde-li ale jen o aroganci JUDr.Tomáše Havlíka, vyzýváme Vás, abyste mu vysvětlila, že občané nejsou tupé stádo, stojící pod úrovní státních zástupců, a žádáme, abyste ho za jeho netaktní chování kázeňsky potrestala.

Odmítáme jako zjevně nesprávný Váš názor, že v tomto případě nelze podat dovolání podle §265b odst. g) tr.ř. z důvodu nesprávné právní kvalifikace skutku Naopak tvrdíme, že Vrchní soud v Praze kvalifikoval věc nesprávně, protože nezjistil motiv jednání odsouzené a neprokázal jí ani nepřímý úmysl zabít. Trváme na tom, že popis události v rozsudcích ( posuzujeme celý soubor rozsudků v kauzách Adély Rajdlové a Erika Smatany) odpovídá jednání v krajní nouzi dle §14 tr.z. a nutné obraně dle §13 tr.z. V této souvislosti upozorňujeme, že právní kvalifikaci dle §219 tr.z. kritizoval v reportáži TV Nova soudce JUDr. Petr Braun, který věc soudil v první instanci, a dále v dovolání (ke kterému se dostaneme dále) JUDr. Lumíra Crhy se vysloveně konstatuje, že popis skutkové podstaty v rozsudku VS v Praze neodpovídá kvalifikaci dle §219 tr.z. Náš laický názor není tedy úplně osamělý. Upozorňujeme Vás také na výklad pojmu „nutná obrana“ a „jednání v krajní nouzi“ v připravované novele trestního zákona, kterou se naše trestní právo přizpůsobuje evropskému. Jsme si jisti, že ods.Adéla Rajdlová by nemohla být podle nové úpravy obžalována, natož odsouzena. Chcete-li poslat nevinnou dívku na 7 let do vězení jen proto, že zde ještě náhodou stále platí životem překonaná právní úprava, považujeme to za sadismus.

Naše reakce je proto ostrá, protože jsme vznesli v této věci námitku, na kterou nám pan JUDr. Tomáš Havlík drze odpověděl jednou odmítavou větou bez odůvodnění. My jsme své pochybnosti řádně odůvodnili a pan Dr.Havlík byl povinen nám je věcně vyvrátit. Pokud neměl argumenty – jako že je mít nemůže – měl své nesprávné stanovisko odvolat. Myslíte-li si, že nejste povinni diskutovat s občany, z jejichž daní žijete, a jimž za jejich peníze poskytujete mizerné služby, my Vám jako občané sdělujeme, že se necítíme být povinni snášet nad sebou a živit ze svých daní arogantní úředníky, kteří se s námi odmítají bavit; nezbývá nám v takovém případě než prosazovat Vaše vypuzení z funkcí.

Stanovisko JUDr.Tomáše Havlíka, popř. Vaše, o nedůvodnosti uplatnění odvolacího důvodu dle §265b odst.g) tr.ř. odmítáme v plném rozsahu jako nekompetentní. V našem podání jsme se záměrně vyhnuli právní kvalifikaci dovolacího důvodu a přenechali jsme je státnímu zástupci, v mylném domnění, že si poradí lépe než my. Výklad, který naší argumentaci dal JUDr. Havlík, je nesprávný. Provádějíce rozbor pochybení soudů, nemohli jsme se pro úplnost vyhnout konstatování chyb při vyhodnocování důkazů, které v rámci uplatnění dovolacího důvodu dle §265b odst.g) tr.ř. nelze namítat. Soud ale nepochybně dospěl k nesprávnému právnímu hodnocení jednání odsouzené, protože se nesprávně zorientoval ve skutkové podstatě. Nicméně když si rozporu mezi (evidentně vadným)popisem skutku a právní kvalifikací v rozsudku VS v Praze všiml státní zástupce JUDr.Lumír Crha a soudce JUDr.Petr Braun, JUDr.Tomáš Havlík ho nesměl přehlédnout. Z formulací dopisu JUDr.Tomáše Havlíka vyvozujeme, že se jím vyrovnal převážně s obsahem článku „Bojovná Marcela…“, uveřejněném 24.5.2004. Autorovi článku by jistě mohlo lichotit, že na základě jeho textu se dal do pohybu tak významný státní úřad, jakým je NSZ. Nicméně namítáme, že článek reagoval pouze na reportáž TV Nova z 18.5.2004 a jeho autor neznal ani odsouzenou, ani trestní spis. Šlo tedy o velmi povrchní úvahu. Mimo to se jednalo o projev soukromého názoru autora, který nelze chápat jako oficielní vyjádření občanského sdružení Šalamoun. Skutečnost, že autor je členem Šalamouna, na tom nic nemění. Naproti tomu naše 15stránkové podání ze 14.6.2004 je poměrně podrobným rozborem obou souběžných procesů a je oficielním vyjádřením naší organizace. Bohužel jsme přesvědčeni, že JUDr. Tomáš Havlík je pozorně nečetl, pokud vůbec,protože nepolemizuje s jednotlivostmi z jeho obsahu. Takové vyhodnocení našeho podání ovšem považujeme za trestuhodnou nedbalost.

JUDr. Tomáši Havlíkovi vyčítáme ještě další hřích. 18.6.2004 musel bezpečně vědět, že 9.6.2004 podal státní zástupce JUDr.Lumír Crha dovolání v neprospěch odsouzené. To je klíčová informace, která má větší důležitost než scestné úvahy JUDr.Havlíka o nepřípustnosti uplatnění důvodu dle §265b odst.g) tr.ř. pro podání dovolání. Tuto informaci před námi JUDr.Havlík zatajil. Musíte vzít na vědomí, že přes výhrady, které je možno mít k činnosti státních zástupců obecně a NSZ zvlášť, občané vnímají NSZ jako vysokou právní autoritu a podle jeho výroků se orientují ve svých právních záležitostech. Zatajení existence dovolání JUDr.Lumíra Crhy dává dopisu JUDr.Tomáše Havlíka charakter zavádějící informace a my ho podezíráme, že nás chtěl záměrně zmást. Na základě informací z jeho zavádějícího dopisu jsme my, popř. odsouzená, hodnotili nesprávně právní situaci jejího případu a učinili jsme několik chybných kroků. Odsouzené tak byla neodpovědným počínáním JUDr. Havlíka způsobena škoda. Vyzýváme Vás, abyste kvůli této nehoráznosti JUDr.Tomáše Havlíka odvolala z funkce a propustila ho ze služeb NSZ. Nelze trpět, aby v instituci významu NSZ působil úředník, který záměrně klame občany.

O dovolání JUDr.Lumíra Crhy z 9.6.2004 jsme se dověděli až 16.7.2004, kdy bylo odsouzené doručeno poštou. Obecně je považujeme za projev sadismu jeho autora a doporučujeme, abyste uvážila přezkoumání jeho psychické způsobilosti vykonávat tuto pro občany nebezpečnou funkci. Známe mladou ženu, která úmyslně zabila manžela, a byla pravomocně odsouzena rovněž na 7 let nepodmíněně. 7 let na bezdůvodné zničení života mladičké dívky je dostačující. Upozorňujeme Vás, že i tento dle sadistického názoru státního zástupce nízký zločinný rozsudek málem stál odsouzenou život – 10.6.2004 se pokusila o sebevraždu; nyní je v péči psychiatra MUDr.Ivana Davida. Víme o dalším prokázaném a druhém neprokázaném sebevražedném pokusu odsouzené v minulosti a nevylučujeme, že nebýt našeho rychlého zásahu a morální opory, kterou jsme jí poskytli 16.7.2004 po obdržení dovolání JUDr.Lumíra Crhy, možná bychom Vám dnes mohli poslat její parte. Dovolání odmítáme opět jako nekompetentní. Státní zástupce sice zjistil, že právní kvalifikace činu se rozchází s popisem skutku, ale bez výčitek svědomí to soudu toleruje, ač je to nepřípustné, a ještě se sadisticky dožaduje zvýšení trestu. Státní zástupce prokázal svou nekompetentnost a sadismus. Vyzýváme Vás proto k jeho odvolání z funkce.

Ve vztahu k podanému podnětu ke stížnosti pro porušení zákona hodnotíme Vaše rozhodnutí podat urychleně dovolání v neprospěch odsouzené jako zásah, který nepřípustně omezuje volnost rozhodování ústavního činitele - ministra, jemuž jím mělo být zabráněno zakročit ve prospěch odsouzené. Podá-li totiž ministr spravedlnosti stížnost v její prospěch, když se současně NSZ dovolává v její neprospěch, Nejvyšší soud ČR bude vlastně řešit rozpor mezi právními názory ministra a NSZ. To je situace, která je pro ministra v každém případě choulostivá, a je obzvlášť nepříjemná pro úřadujícího ministra spravedlnosti odstupující vlády, jenž by vstupem do tohoto sporu zavázal svého nástupce.

Podivných a zřejmě záměrných kroků je v této kauze nápadně mnoho a tvoří nepřetržitý řetěz. Začíná to hned odmítnutím verze příběhu, podané odsouzenou, Městským soudem v Praze. Verze Erika Smatany je nelogická, až fantasmagorická, neobvyklá, verze odsouzené je naproti tomu logická, ucelená, tuctová. Soudce se vůbec neobtěžoval vysvětlit, proč přijal výklad, který se vzpírá zdravému selskému rozumu. Šel pak tak daleko, že vedl zavádějícím způsobem výslech znalce z oboru zdravotnictví, takže znemožnil srovnání pravděpodobnosti obou verzí z hlediska rozmístění ran na těle Erika Smatany. Je to zarážející i proto, že souběžně jednající Obvodní soud pro Prahu 4 verzi příběhu dle vyprávění Adély Rajdlové přijal jako věrohodnou, a trval na svém stanovisku i proti názoru odvolacího soudu. Pokračuje to křečovitou až nesmyslnou argumentací soudkyně JUDr.Evy Buriánové, usilující proti konzistentnímu názoru soudu první instance o zproštění viny Erika Smatany za každou cenu. Přitom byl odsouzen pouze k vyhoštění z ČR, což je spíše žert než trest. A pokračuje to dále, do jednání státních zástupců. Začínáme se ptát, kdo a proč má zjevný zájem na zničení života malé prodavačky lahůdek a jakými mechanismy dosáhl zcela protismyslného vývoje této ostudné soudní kauzy. Zabýváme se myšlenkou na svěření našich pochybností protikorupční službě PČR, protože máme podezření, že došlo k justičnímu zločinu, motivovanému korupcí. Netroufáme si zatím konkretizovat podezření proti jednotlivým osobám. V záměru podat trestní oznámení nás zatím brzdí neblahá zkušenost z jiných případů, že státní zástupci a policisté zneužívají Vašeho protiústavního „Obecného pokynu č.12/2003 z 19.12.2003“ k paušálnímu odmítání trestních oznámení proti příslušníkům orgánů činných v trestním řízení.

Žádáme Vás o vysvětlení vztahu mezi dovoláním JUDr.Lumíra Crhy a Vaším postupem, směřujícím k alibistickému přenesení odpovědnosti za nenapravení pochybení Vrchního soudu v Praze na ministra spravedlnosti. Podali jsme totiž vlastní podnět ke stížnosti pro porušení zákona, jehož projednání bude nepochybně ovlivněno situací, navozenou dovoláním JUDr.Crhy. Přejeme si na základě analogie posoudit velikost škod, které nám JUDr.Crha způsobil. Vyzýváme Vás současně, abyste urychleně přehodnotila své stanovisko k našemu podnětu, podala dovolání ve prospěch odsouzené a nařídila zpětvzetí dovolání z 9.6.2004. Připomínáme požadavek na seznámení s Vaším stanoviskem, jímž jste doprovodila naše podání na cestě k ministrovi spravedlnosti.S pozdravem

John Bok
předseda


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.