Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* TRESTNÍ OZNÁMENÍ SPOLKU ŠALAMOUN PROTI JUDr.TOMÁŠI BLÁHOVI A JUDr. MONICE KŘIKAVOVÉ
  Vydáno dne 22. 04. 2005 (4153 přečtení)

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ PRO PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TR.Č. ZNEUŽÍVÁNÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE, POPŘ. Z MAŘENÍ ÚKOLŮ VEŘEJNÉHO ČINITELE Z NEDBALOSTI, POPŘ. Z ÚTOKU NA STÁTNÍ ORGÁN, POPŘ. Z TR.Č. SABOTÁŽE

Praha 21.4. 2005

Podezřelí :
1. JUDr. Tomáš Bláha, obvodní státní zástupce pro Prahu 2
2. JUDr. Monika Křikavová, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2

Vyzýváme Městské státní zastupitelství v Praze, aby zahájilo úkony trestního řízení proti výše zmíněným osobám, které podezíráme, že se dopustili tr.č. zneužívání pravomoci veřejného činitele nebo/a tr. č. maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti, popř. tr.č. útoku na státní orgán, popř. tr.č.sabotáže. Naplnění skutkové podstaty uvedených tr.č. spatřujeme v tomto jednání podezřelých:

1. v pokusu JUDr. Tomáše Bláhy o kriminalizaci ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce v souvislosti s jeho rozhodnutím dle §448 odst.1 tr.ř. předat do Kataru trestní stíhání obv. Hamad ben Abdulo Ben Thani al Thani a ve zneužití PČR k plnění úkolu, pro který nebyla zřízena

Podezřelý zahájil úkony trestního řízení k prověření podezření z tr.č. zneužívání pravomoci veřejného činitele ministrem spravedlnosti JUDr.Pavlem Němcem, vysloveného nejvyšší státní zástupkyní Mgr.Marií Benešovou, kterého se postižený mohl dopustit tím, že v souladu s ustanovením §448 odst.1 rozhodl o předání výše zmíněného řízení proti katarskému státnímu příslušníkovi do jeho vlasti. V této souvislosti považujeme za zvlášť závažné provinění jeho pokyn PČR k vniknutí do budovy Ministerstva spravedlnosti ČR za účelem vyzvednutí listin, týkajících se řízení o předání výše zmíněného trestního řízení do Kataru. Jeho počínání bylo zřejmě účelové, podniknuté s vědomím, že ministr a jeho spolupracovníci budou vystaveni stresujícím zážitkům, což se může negativně odrazit v chodu ministerstva, popř. vlády. Podezřelý přitom musel nebo aspoň měl vědět, že §448 odst.1 jednoznačně vybavuje ministra jako jediného ústavního činitele pravomocí rozhodnout po podání obžaloby o předání trestního stíhání do ciziny, přičemž je vázán jen dodržením zákonných podmínek předání trestního stíhání do ciziny, nikoli souhlasem jakékoli další instituce. Podezřelý tedy musel nebo aspoň měl vědět, že ministr se předáním trestního řízení do Kataru v žádném případě nedopustil trestného činu ani přestupku. Pokud přesto proti němu postupoval daným způsobem, vědomě zneužil svou pravomoc. Musel si být vědom toho, že případ sledují sdělovací prostředky, že medializovaný policejní zásah vyvolá pozornost doma i v zahraničí a povede ke snížení důvěryhodnosti státních orgánů ČR v očích domácí i zahraniční veřejnosti. Musel si tedy být vědom, že vydáním zmíněného příkazu poškozuje zájmy České republiky, jež je podle zákona o státních zastupitelstvích povinen hájit.

Použití policejní jednotky k vyzvednutí souvisejícího spisového materiálu z Ministerstva spravedlnosti ČR je třeba jednoznačně hodnotit jako zneužití PČR k úkolům, pro které nebyla zřízena. PČR není kurýrní služba. Všechny potřebné informace bylo možno získat standardním postupem, např. vyžádáním kopie spisu od ministerstva, vysláním státního zástupce k jeho prostudování na ministerstvu, konzultací s ministrem a úředníky ministerstva. Zvolený postup vyvolal krátkodobé narušení chodu ministerstva a je třeba jej jednoznačně chápat jako obtěžování ministra a jeho spolupracovníků a odvádění jejich pozornosti od jejich úkolů k zbytečnostem, popř. jako tr.č. sabotáže.

Zdánlivě bezpříčinná kriminalizace ministra- místopředsedy vlády ve skutečnosti musí mít zcela určité kořeny, po nichž by měly pátrat orgány činné v trestním řízení. Její příčinou může být např. snaha o snížení jeho důvěryhodnosti v očích veřejnosti před blížícími se volbami, popř. může být prostou formou nátlaku na ministra, jenž má být takto přinucen k jednání ve prospěch neustanovených nátlakových skupin. Každá z těchto variant dokresluje společenskou nebezpečnost jednání podezřelého.

Podezřelý jednal z popudu nejvyšší státní zástupkyně. To ho nezbavuje podezření, že se dopustil trestného činu, protože není jejím přímým podřízeným a zejména je při výkonu své funkce vázán pouze zákony, které musí ctít. Měl právo odmítnout provedení protizákonného úkolu, jistě o tom věděl, avšak nekonal. To znamená, že se s nezákonným postupem nejvyšší státní zástupkyně ztotožnil a byl srozuměn se všemi důsledky, které může České republice přinést kriminalizace ministra a maření jeho rozhodnutí o předání trestního řízení do Kataru.

Upozorňujeme na okolnost, že podezřelý může narušovat vyšetřování své činnosti ovlivňováním svědků a může dále zneužívat své pravomoci k obtěžování ministra spravedlnosti a jeho spolupracovníků.

2.v rozhodnutí JUDr. Moniky Křikavové pokračovat v trestním řízení proti výše zmíněnému občanovi Kataru bez ohledu na rozhodnutí ministra o předání trestního řízení do Kataru

Podezřelá rozhodla dne 20. dubna 2005, že bude pokračovat v stíhání výše zmíněného občana Kataru bez ohledu na předání trestního řízení do Kataru, o němž rozhodl ministr spravedlnosti. Podezřelá jako soudkyně musí nebo alespoň by měla vědět, že dle §448 odst. 1 tr.ř. má ministr spravedlnosti pravomoc k předáním trestního stíhání do zahraničí, jejíž uplatnění není omezeno rozhodováním žádného dalšího orgánu. Jeho rozhodnutí tak bylo učiněno v souladu se zákonem, je platné a tedy závazné i pro soudkyni obvodního soudu. Podezřelá si tak musela nebo při nejmenším měla být vědoma, že svým rozhodnutím o dalším stíhání katarského občana porušuje zákaz pokračování v trestním řízení dle §448 odst.3 tr.ř., čili vědomě jednala protizákonně.

Podezřelá si musela nebo při nejmenším měla být vědoma, že zmařením předání trestního stíhání do Kataru dojde k nesplnění závazku českého státu vůči jiné zemi, učiněného kompetentním ústavním činitelem. To povede ke zpochybnění autority státních orgánů ČR v očích našich občanů i mezinárodní veřejnosti. Podezřelá je zřejmě srozuměna s tím, že zmařením předání trestního stíhání do Kataru poškodí zájmy ČR. Rozhodla se škodit státu, jehož zájmy je ze zákona povinna hájit. Její jednání je zjevně protizákonné.

Po tříměsíční krizi odstupujícího předsedy vlády, která těžce poškodila důvěryhodnost orgánů státu v očích občanů a mezinárodní veřejnosti, má vedení „války“ státních zástupců proti autoritě ministra spravedlnosti povahu sabotáže. Jejím jediným výsledkem může být pouze poškození prestiže České republiky. Proti narušitelům veřejného pořádku je proto třeba rázně zakročit bez ohledu na to, že jsou příslušníky kast, požívajících privilegia v rozporu s ústavou této země. Z toho důvodu Vás vyzýváme, abyste konali bez průtahů.

S úctou
John Bok, předseda spolku Šalamoun

Na vědomí :

Pan
JUDr.Pavel Němec
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: spoleksalamoun@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.