Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* ROZŠÍŘENÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ Z 21.4.2005
  Vydáno dne 26. 04. 2005 (3127 přečtení)

Městské státní zastupitelství
Legerova 13
120 00 Praha 2

Praha 26.4. 2005

DOPLNĚK NÁVRHU ZE DNE 21.4.2004 NA ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ PRO PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TR.Č. ZNEUŽÍVÁNÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE, POPŘ. Z MAŘENÍ ÚKOLŮ VEŘEJNÉHO ČINITELE Z NEDBALOSTI, POPŘ. Z ÚTOKU NA STÁTNÍ ORGÁN, POPŘ. Z TR.Č. SABOTÁŽE

Původní podezřelí :
1. JUDr. Tomáš Bláha, obvodní státní zástupce pro Prahu 2
2. JUDr. Monika Křikavová, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2

Jsme přesvědčeni, že nezávislost soudců, státních zástupců a policistů není nezávislostí na zákonu a na autoritách, stojících v hierarchii státních orgánů výše než oni, a jim nadřazených vymezením jejich pravomocí ústavou a zákony. Z toho důvodu soudíme, že soudce, státní zástupce, policista, který s odvoláním na svou absolutizovanou nezávislost jedná proti přesné dikci zákona a podřizuje své jednání svému osobnímu výkladu zákona, a naruší tak řízení nad ním stojícího státního orgánu, poškodí státní zájem nebo zasáhne do práv a zájmů další osoby, zejména účastníka trestního řízení, musí být přísně potrestán.

Jsme přesvědčeni o nezcizitelnosti základních práv, zakotvených v Úmluvě a Listině a odmítáme jejich omezování použitím formalistického subjektivního výkladu jejich smyslu. Požadujeme proto, aby každý, kdo zneužije svého postavení k svévolnému výkladu smyslu ustanovení výše zmíněných listin a připraví tak občana o jeho základní práva, byl přísně potrestán.

Jsme přesvědčeni, že orgány činné v trestním řízení nesmí být zneužívány v mocenském politickém boji, ani ke kriminalizaci občanů. Bezdůvodnou kriminalizaci činnosti ústavního činitele považujeme za ohrožení základní funkce státu a požadujeme, aby každý, kdo se takového jednání dopustí, byl přísně potrestán a zbaven možnosti dále narušovat chod státu.

Z toho důvodu na základě poznatků z veřejné části ústního jednání ve věci sp.zn. 7 T 30/2005 dne 25.4.2005, vedené před senátem JUDr. Moniky Křikavové Obvodního soudu pro Prahu 2, rozšiřujeme výše citované trestní oznámení takto:

1. další podezřelý: JUDr. Kamil Švec, státní zástupce ObSZ pro Prahu 2
2. další skutková podstata: poškození cizích práv dle §209 tr.z.
3. rozšíření obsahu skutkové podstaty zneužívání pravomoci veřejného činitele

Odůvodnění:

1. JUDr. Monika Křikavová pokračovala sama v naplnění skutkové podstaty tr.č. zneužívání pravomoci veřejného činitele tím, že vedla dále řízení, ač byla napadena důvodným návrhem obhajoby na vyloučení pro podjatost. Ten se opíral o judikát Nejvyššího soudu ČR, který uznává veřejné poskytnutí informací soudcem o probíhajícím řízení za zavazující prvek chování,který způsobuje, že na soudce má být pohlíženo jako na podjatého. Nevzala mimo to na vědomí, že na ni bylo kvůli jejímu přístupu k tomuto řízení podáno trestní oznámení, což její účast vylučuje. Na tuto okolnost ji upozornil obhájce, mimo to kopie trestního oznámení byla e-mailem zaslána soudu.

2. JUDr. Monika Křikavová společně s JUDr. Kamilem Švecem nadřadili svůj vlastní extenzivní výklad ustanovení §448 tr.ř. jeho gramatickému znění. Činili tak se zřejmým úmyslem mařit záměry ministerstva spravedlnosti a nepřímo tak ztížit nebo zcela znemožnit jednání o uzavření smlouvy o právní pomoci mezi Emirátem Katar a Českou republikou. Ze způsobu, jakým JUDr. Monika Křikavová plánuje další ústní jednání, je zřejmé, že chce co nejrychleji dospět k vynesení rozsudku dříve než dojde k odhalení jejího protizákonného výkladu §448 tr.ř. Ústavním soudem ČR, na který se nepochybně obrátí buď ministerstvo nebo obhajoba. Chce tak získat výhodu fait accompli a stabilizovat důsledky jejího protizákonného postupu.

3. JUDr. Monika Křikavová společně s JUDr. Kamilem Švecem připravili obžalovaného o právo na doručení obžaloby v jeho rodném jazyce. Odvolali se na to, že obžalovaný při prvním výslechu v přípravném řízení se vzdal práva na doručování rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení v jeho rodném jazyce. Záměrně ignorovali skutečnost, že smyslem příslušného ustavení lidskoprávních předpisů je odstranění jazykové překážky v dokonalém porozumění obžalobě obžalovaným cizincem. Toto právo nesmí být v žádném případě mařeno formalistickými úvahami o tom, že obžaloba je v širším slova smyslu také rozhodnutím. Je chráněno mezinárodními úmluvami a ústavněprávními předpisy, je nezpochybnitelné, a proto tak silné, že nemůže být obžalovanému upřeno, kdykoli je uplatní, bez ohledu na jeho dřívější rozhodování, které proběhlo v úplně jiné situaci (např. obžalovaný nemusel činit rozhodnutí, které by jej zavazovalo i pro soudní fázi řízení, protože nevěděl, že se do ní dostane). Oba podezřelí tak nezákonně poškozují obžalovaného v jeho právu, činí tak vědomě, úmyslně, zneužívajíce k tomu svého postavení veřejného činitele. Jejich postup v této věci dokazuje jejich podjatost proti obžalovanému.

Rozsah vystupování pana JUDr. Kamila Švece nám neumožňuje posoudit jeho profesní kvality. V případě JUDr. Moniky Křikavové jsme se naopak během řízení přesvědčili o její vysoké inteligenci a profesní zdatnosti. Tím spíše nás její postup v této věci zaráží a vzbuzuje podezření, že jedná v součinnosti s dalšími námi napadenými podezřelými a dalšími nezjištěnými osobami, zřejmě sledujícími širší plán destabilizace postavení ministra spravedlnosti.

S úctou

John Bok, předseda spolku Šalamoun

Na vědomí :
Pan
JUDr.Pavel Němec
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.