Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* NÁVRH SPOLKU ŠALAMOUN Z 14.9.2005 NA POSTAVENÍ NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ Mgr MARIE BENEŠOVÉ MIMO SLUŽBU
  Vydáno dne 16. 09. 2005 (1065 přečtení)

Vážený pane ministře,

považujeme za nutné vyjádřit se k Vašemu rozhodnutí podat kárnou žalobu na nejvyšší státní zástupkyni Mgr. Marii Benešovou. Reagujeme tím na několik dopisů, obdržených od různých státních zastupitelství, jejichž odesilatelům dáváme naše vyjádření v kopii na vědomí. Jde o tato podání:

1. nejvyšší státní zástupkyně Mgr. Marie Benešové z 29.8.2005 sp.zn. 1 NZN 498/2005-195
2. státního zástupce VSZ v Praze JUDr. Libora Grygárka z 17.8.2005 sp.zn. 1 VZN 475/2005-9
3. státní zástupkyně MSZ v Praze JUDr. Zdeňky Šebestíkové z 17.8.2005 sp.zn. KZN 4650/2005-35
4. krajského státního zástupce v Brně JUDr.Petra Coufala z 24.6.2005 sp.zn. 1 KZN 135/2005-72

Úvodem shrnujeme náš náhled na postup paní nejvyšší státní zástupkyně proti Vám a Vašim podřízeným v souvislosti s Vaším rozhodnutím předat trestní stíhání obž.Hamada ben Abdullaha Thani al Thani do Kataru. Za rozhodující považujeme tyto okolnosti:

1. pí.nejvyšší státní zástupkyně se zmýlila v posouzení zákonnosti Vašeho postupu, čímž zpochybnila svou odbornou způsobilost zastávat tak odpovědný úřad; mylnost jejího názoru je zřejmá z usnesení Nejvyššího soudu ČR z 22.8.2005
2. pí. nejvyšší státní zástupkyně vyhodnotila podnět Jana Šinágla proti Vám v rozporu s ustanovením vlastního Pokynu obecné povahy č. 12 z 19.12.2003 jako plnohodnotné trestní oznámení, čímž rovněž zpochybnila svou odbornou způsobilost pro výkon funkce
3. na základě nesprávných právních úvah okamžitě sáhla ke krajnímu prostředku prověření Vašeho postupu orgány činnými v trestním řízení; zneužila tak svého postavení k dosažení nám ne zcela jasných cílů. Podotýkáme, že došlo k zneužití PČR také v tom směru, že jejím posláním není prověřování správnosti právních názorů a postupů, a ani není pro plnění takového úkolu personálně vybavena. Čili PČR byla použita k účelu, pro který nebyla zřízena.
4. ať již paní nejvyšší státní zástupkyně zamýšlela cokoli, navodila situaci, která mohla vyvolat odchod US-DEU z vládní koalice a zmařit tak úsilí předsedy vlády Jiřího Paroubka o překonání koaliční a vládní krize; vzhledem ke svému vzdělání a zkušenostem mohla a měla takový důsledek předpokládat; jednala tedy v nepřímém úmyslu mocenským zásahem ovlivnit politický vývoj v zemi
5. pokud jednala s úmyslem zastrašit Vás a odvrátit Vás od záměru uskutečnit předání trestního stíhání výše zmíněného obžalovaného do jeho vlasti, zasáhla do Vaší nezávislosti ústavního činitele a mařila plnění Vašich úkolů; její jednání lze hodnotit také jako vydírání; nelze je omluvit ani Vaším domnělým zásahem do nezávislosti moci soudní, protože nejvyšší státní zástupkyně není vybavena pravomocí přezkoumávat a „napravovat“ rozhodnutí členů vlády ČR, která tito činí při výkonu svého úřadu
6. měla-li v úmyslu usvědčit Vás z korupce, zveřejněním svého záměru ve sdělovacích prostředcích by Vás jistě přiměla k zahlazení stop, takže úspěch vyšetřování by předem zmařila; bylo by na místě takový postup hodnotit jako profesionální selhání
7. způsobem, jakým se ve sdělovacích prostředcích vyjadřovala k Vašemu postupu a ke svým opatřením proti Vám, zcela jistě ovlivnila rozhodování dalších pracovníků justice a povzbudila je k počínání, které Nejvyšší soud ČR dne 22.8.2005 označil za nezákonné; domníváme se, že vedle veřejných vystoupení proběhla i jednání neveřejná, byť možná zprostředkovaná
8. mediálním vystupováním pošpinila před veřejností Váš obraz, vyvolala podezření, že jste přijal úplatek, obvinila z uplácení mluvčího ministerstva, poskytla látku k úvahám o Vašem zasahování do nezávislosti soudní moci. Odrazilo se to na okamžitém poklesu Vašich preferencí v průzkumech veřejného mínění. Pro hodnocení tohoto jejího jednání platí přiměřeně úvahy odst.4.
9. všimli jsme si, že pí. nejvyšší státní zástupkyně a její náměstci se nepodřídili právnímu názoru Nejvyššího soudu ČR. Tím překračují meze svého postavení, protože sami nejsou oprávněni vykládat zákon a názor Nejvyššího soudu je pro ně závazný. Navíc se snaží dále pokračovat v kampani proti Vám, byť je zřejmé, že původní zjevný motiv (nevylučujeme, že mají jiný, skrytý motiv) je nezákonný
10. získali jsme neoficielní a našimi prostředky neověřitelnou informaci, že pravým důvodem vystoupení proti Vám v této souvislosti byla snaha znemožnit Vám prosadit rozhodnutí odvolat pí. nejvyšší státní zástupkyni z funkce. To by byla skutečně nízká pohnutka, která by zvyšovala závažnost záporného hodnocení jejího počínání. Jistě víte, zda jste v koaliční radě nebo na schůzi vlády ČR předložil návrh na odvolání pí. nejvyšší státní zástupkyně ještě před vypuknutím krize kolem případu „katarského prince“; pokud tomu tak je, měl byste tuto informaci zveřejnit, a pí. nejvyšší státní zástupkyni demaskovat,není-li tomu tak, měl byste v zájmu objektivity veřejnost informovat rovněž, abyste z ní sejmul aspoň toto podezření.

Nemůžeme souhlasit s tím, aby kterýkoli občan ČR byl obtěžován orgány činnými v trestním řízení bez řádného právního důvodu a aniž by nastala situace, kdy již použití jiných prostředků k ochraně společnosti není možné, nebo by bylo neúčinné. Nemůžeme souhlasit s tím, aby kdokoli zneužil svého postavení k pokusům o ovlivnění politického vývoje cíleným použitím orgánů činných v trestním řízení. Nemůžeme souhlasit s tím, aby vysocí státní úředníci si vyřizovali účty prostřednictvím sdělovacích prostředků a zasahovali tak nepřímo do chodu státní správy i politického vývoje. Jsme si jisti, že „vzpoura“ pí. nejvyšší státní zástupkyně proti Vám odčerpala spoustu draze placeného času ústavních činitelů a pracovníků resortu justice a podlomila důvěru veřejnosti k ústředním orgánům státní moci; skutečnost, že jste to nejvíce odnesl Vy na své pověsti a oblíbenosti, by neměla být polehčující okolností.

V době, kdy se pí. nejvyšší státní zástupkyně projevila výše uvedeným způsobem, vyhodnotili jsme její počínání jako naplnění skutkové podstaty několika trestných činů a podali jsme na ni trestní oznámení. Když na základě výše uvedených úvah hodnotíme naše tehdejší rozhodnutí,zejména s přihlédnutím k usnesení NS ČR z 22.8.2005, jsme si jisti, že bylo správné. Nemůžeme se proto smířit se způsobem, jakým s naším trestním oznámením nakládají státní zástupci. Žádáme Vás, abyste si nechal srovnat trestní oznámení Jana Šinágla, které použila pí. nejvyšší státní zástupkyně jako záminku k útoku na Vás a Vaše spolupracovníky, se souborem našich trestních oznámení proti ní a dalším účastníkům tažení proti Vám. Nepochybně dojdete k názoru, že v nejhorším případě je úroveň odůvodnění našich podání stejná jako v případě oznámení Jana Šinágla. Zatímco Šináglovo oznámení uvedlo do pohybu PČR a státní zástupce, všechna naše oznámení státní zástupci odložili, aniž by je nechali prověřit PČR. Je to důkaz nerovného nakládání státních zástupců s občany: v jedné rovině jde o nerovnost mezi občany- oznamovateli, v druhém o nerovnost mezi občany-podezřelými, čili o porušení ústavní zásady rovnosti občanů před zákonem a v úředním řízení. Uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že poměry v ČR neodpovídají představám o právním státu: je snadné nechat obtěžovat policií ministra, který postupoval v souladu se zákonem, ale je nemožné nechat prověřit podezření proti státní zástupkyni, která jednala nezákonně.

Podali jsme postupně trestní oznámení na další státní zástupce a soudce, kteří se podíleli na nezákonném maření Vašeho rozhodnutí. Byla rovněž všechna odložena bez prověření. Později jsme na základě nových poznatků dospěli k podezření, že státní zástupci a soudci, kteří se podíleli na maření Vašeho rozhodnutí, jednali ve shodě. Požadovali jsme proto, aby ve smyslu ustanovení §20 tr.ř. bylo prověřování všech trestních oznámení soustředěno v rukou jediného státního zastupitelství. Protože zúčastněná státní zastupitelství jsou podřízena dvěma vrchním státním zastupitelstvím, vyzvali jsme pí.nejvyšší státní zástupkyni, aby přijala příslušné opatření. Chápeme, že podezřelá z důvodu podjatosti nechala náš podnět odmítnout nejdříve ředitelem odboru trestního řízení JUDr.Stanislavem Potoczkem, později náměstkem JUDr. Lumírem Crhou, až v poslední fázi o něm rozhodla osobně, samozřejmě opět záporně. Její postoj k trestním oznámením proti ní a ostatním podezřelým kopírují také nižší státní zastupitelství. Perličkou mezi jejich výroky je vyjádření krajského státního zástupce v Brně JUDr. Petra Coufala, který dokonce tvrdí, že pí. nejvyšší státní zástupkyně nevyvolala nasazení orgánů činných v trestním řízení proti Vám (zřejmě v době jejích chvástavých televizních vystoupení trávil dovolenou na Měsíci). Svérázný je také přístup městského státního zástupce v Praze JUDr. Libora Pětníka, který přes naše protesty nechává vyřizovat tuto agendu státní zástupkyni JUDr. Zdeňku Šebestíkovou, kterou jsme rovněž napadli trestním oznámením, čili osobu podjatou ze zákona. Pro státní zástupce zřejmě zákon neplatí.

Usnesení NS ČR z 22.8.2005 by mělo mít zlomový význam i pro způsob nakládání s našimi trestními oznámeními. NS potvrdil náš výchozí předpoklad, že postup soudkyně JUDr. Moniky Křikavové byl nezákonný, z toho analogicky vyplývá, že bylo nezákonné i východisko jednání pí.nejvyšší státní zástupkyně, která svým jednáním vzpurnou soudkyni podporovala. Přestože jsme všechna zúčastněná státní zastupitelství upozornili na tuto významnou změnu právní situace, ani jedno nezměnilo chování. Většina oslovených se ani neobtěžovala s odpovědí.

Je tedy zřejmé, že setrvání pí. nejvyšší státní zástupkyně ve funkci jí zajišťuje beztrestnost, tedy že je překážkou objektivního prověření podezření, která byla proti ní vznesena. Dochází zde k zneužití služebního postavení k obstarání výhody beztrestnosti, tedy k porušení ústavního principu rovnosti občanů před zákonem. Za těchto okolností Vás vyzýváme, abyste využil své zákonné pravomoci a postavil pí. nejvyšší státní zástupkyni mimo službu až do rozhodnutí kárného senátu o kárné žalobě, a abyste přijal taková personální opatření, která by měla za následek zrušení neoprávněné trestněprávní imunity napadených státních zástupců a soudců. Je ovšem nutné vyřadit z rozhodování o trestních oznámeních proti ní a jejím spolčencům také její spolupracovníky, nejméně oba její náměstky a ředitele odboru trestního řízení. Z nich náměstek doc. JUDr. Jaroslav Fenyk se sice na maření trestního stíhání své nadřízené přímo nepodílel, ale o jeho podjatosti ve vztahu k této věci svědčí způsob, jakým veřejně reagoval na usnesení Nejvyššího soudu ČR z 22.8.2005.

Bohužel v této souvislosti musíme konstatovat, že způsob, jakým celá soustava státních zastupitelství maří trestní stíhání Mgr. Marie Benešové, JUDr. Moniky Křikavové & spol. není neobvyklý. Stejným způsobem maří státní zastupitelství vyšetřování podezření z trestné činnosti býv. ministra vnitra JUDr.Stanislava Grosse v souvislosti s policejním týmem Mlýn. Ale děje se tak i v řadě dalších případů, a to u běžných trestných činů, které nemají (aspoň na první pohled zřetelné) politické pozadí. Můžeme doložit podobné praktiky na Vrchním státním zastupitelství v Praze, Městském státním zastupitelství v Praze, KSZ v Hradci Králové a Ostravě a jinde. V některých případech nechápeme příčiny vadného až nezákonného postupu státních zástupců. Jen v jednom případě máme podezření na politickou korupci, většinou je zřejmě v pozadí jen nízká profesní úroveň státních zástupců a lpění na jejich neomylnosti. Vyzýváme Vás proto, abyste po kontrole na NSZ pokračoval nařízením obdobných prověrek v celé síti státních zastupitelství, neboť výskyt vad v jejich činnosti je děsivý. Ve stavu nižších státních zastupitelství se odráží úroveň řídící činnosti NSZ, ale také nedostatečného dohledu ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR. Připomínáme, že zákon Vám dává právo požadovat po každém státním zástupci vysvětlení k libovolnému případu, na kterém pracuje, máte kárnou pravomoc, a také oznamovací povinnost, pokud narazíte na trestnou činnost státních zástupců. Vaši předchůdci si na státní zástupce příliš netroufali a dokonce připustili kolaps systému vyřizování stížností omezením možností stěžovatelů úpravou jednacího řádu. Státní zastupitelství se díky tomu stala nejslabším článkem soustavy orgánů činných v trestním řízení a kritizovaní soudci namnoze sklízejí odměnu za nedostatky v práci státních zástupců. Bylo by záslužné, kdybyste aspoň něco do voleb napravil.

S úctou

John Bok
předseda spolku Šalamoun

Pozn.: dopis byl zaslán na vědomí odesilatelům dopisů, uvedených v úvodu, a dále všem vrcholným ústavním činitelům


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.