Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* STÍŽNOST PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI NA NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI
  Vydáno dne 24. 04. 2010 (1115 přečtení)

STÍŽNOST PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI NA NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI PÍ. JUDr. RENATU VESECKOU A VRCHNÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE V PRAZE Mgr. VLASTIMILA RAMPULU - OTEVŘENÝ DOPIS
V Praze 23.4.2010

Vážená paní ministryně,

po vyčerpání všech jiných dostupných prostředků podle zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a podle trestního řádu, s odvoláním na ustanovení §16b odst.1,5 zák. č. 283/1993 Sb. Vás oslovujeme tímto otevřeným dopisem s naléhavou výzvou, abyste využila svého oprávnění podle §13d odst.f) a §16b odst. 1,5 zák. č. 283/1993 Sb. a přezkoumala způsob, jakým vyřizují naše stížnosti paní nejvyšší státní zástupkyně a pan vrchní státní zástupce v Praze.

Řádné projednání této stížnosti může mít obecně prospěšný význam. Není žádným tajemstvím, že v soustavě státních zastupitelství jako celku dochází k častým selháním jednotlivců, která v některých případech mají až povahu porušení zákona. Jednou z příčin je podivné nastavení vnitřní struktury řízení, v které převažuje nepřímá podřízenost nad přímou. Za tohoto uspořádání má záporný vliv široká volnost v rozhodování vedoucích státních zástupců nižšího stupně, která není vyvážena výraznou přikazovací pravomocí vedoucích státních zástupců vyššího stupně, doplněnou jednoznačně stanovenou povinností vymáhat poslušnost pokynů. Účinky tohoto uspořádání může zhoršovat svévolné nevyužívání plného rozsahu pravomocí vedoucích státních zástupců vyšších státních zastupitelství vůči přímo podřízeným vedoucím státním zástupcům. V řadě případů vyšší státní zastupitelství při výkonu dohledu nad podřízenými jednotkami uplatňují doporučení místo závazných pokynů, jak jim to ukládá zák. č. 283/1993 Sb. zejména v §12d. Výše uvedené anomálie struktury řízení mají tím silnější vliv, čím výše stojí vedoucí státní zástupce v pyramidě řídících orgánů soustavy. Např. v případě nejvyšší státní zástupkyně její vliv na chod soustavy státních zastupitelství se směrem dolů snižuje až je na úrovni okresů téměř neznatelný. Vzniká zde výrazný nepoměr mezi odpovědností a rozsahem pravomoci, což je nesprávné.

Jako příklad popsaného stavu uvádíme přístup paní nejvyšší státní zástupkyně a pana vrchního státního zástupce v Praze k našim stížnostem na svévolné zasahování městské státní zástupkyně v Praze do způsobu vyřízení našeho podnětu ze 7.7.2008 k prověření podezření z trestné činnosti některých státních zástupců a dalších činitelů resortu spravedlnosti v souvislosti s kauzami „katarského prince“ a „Potoczek-Vesecká“ (tzv. „kauza Čunek“). Dohled nad prověřováním byl usnesením NSZ z 16.6.2009 přikázán KSZ Plzeň, což městská státní zástupkyně nerespektuje.

Zmíněný podnět jsme podali 7.7.2008 útvaru odhalování korupce a finanční kriminality PČR na Policejním prezidiu. Policie sice podání formálně přijala a přikázala je exposituře v Hradci Králové, ale ve skutečnosti se jím nezabývala. Po našich opakovaných stížnostech vydala spis k přezkoumání místně nepříslušnému KSZ v Hradci Králové, které jej okamžitě předalo dalšímu místně nepříslušnému státnímu zastupitelství – Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Po našich protestech MSZ postoupilo spis na KSZ Brno, odkud se pak na základě naší žádosti podle §25 tr.ř. per analogiam dostal do pravomoci KSZ Plzeň, resp. OSZ Plzeň-jih. Městská státní zástupkyně v Praze ale od spisu svévolně odloučila části, týkající se bývalé nejvyšší státní zástupkyně Mgr. Marie Benešové a JUDr. Moniky Křikavové, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 a postoupila je na OSZ Praha 7.

Na její postup jsme si postupně stěžovali nejdříve vrchnímu státnímu zástupci v Praze, pak paní nejvyšší státní zástupkyni. NSZ postoupilo naši stížnost na VSZ v Praze jako podnět k výkonu dohledu nad činností Městského státního zastupitelství v Praze. Vznikly tak značné průtahy: podnět jsme podali 10.4.2009, ale výsledek se dostavil až 2.7.2009. Výstupem prvního vykonaného dohledu byl přípis VSZ v Praze z 2.7.2009 sp.zn. 1 VZN 2478/2009-51, v němž se konstatuje, že městská státní zástupkyně byla pouze oprávněna celý spis předat na místně příslušné KSZ v Brně, zatímco odloučení dvou částí spisu bylo shledáno jako neopodstatněné a nesprávné. Zejména s ohledem na usnesení NSZ, jímž byl celý náš spis delegován z KSZ Brno na KSZ Plzeň, bylo doporučeno MSZ (nikoli závazně uloženo, jak mělo být dle zákona), aby uvážilo postoupení odloučených věcí na OSZ Plzeň-jih. MSZ pak nechalo předat do Plzně věc Mgr.Marie Benešové, zatímco případ JUDr.Moniky Křikavové ponechalo OSZ Praha 7.

Při těchto manipulacích došlo k značným průtahům řízení, což je patrné také z toho, že ještě 20.7.2009 nám OSZ Praha 7 sdělilo, že se u něj nenachází žádná část nás zajímajícího spisu.

Kvůli nerespektování závěrů VSZ v Praze jsme podali dne 20.10.2009 paní nejvyšší státní zástupkyni stížnost na maření vyšetřování proti JUDr. Monice Křikavové a vyzvali jsme ji k zahájení kárného řízení proti všem státním zástupcům, kteří se na tomto počínání podílejí. Stížnost byla státními zástupkyněmi NSZ překroucena na podnět k vykonání dohledu nad MSZ v Praze a z důvodu nepříslušnosti NSZ vůči MSZ postoupena opět na VSZ. Opakovaný dohled byl pro nás uzavřen vyrozuměním z 10.12.2009, v němž sice byly potvrzeny závěry předchozího dohledu, ale vrácení předmětné věci na OSZ Praha 7 místo jejího předání na OSZ Plzeň-jih bylo omlouváno tím, že VSZ k tomu nevydalo závazný pokyn.

Usoudili jsme, že pan vrchní státní zástupce v Praze nedostatečně využil své pravomoci, když nepřinutil městskou státní zástupkyni, aby respektovala usnesení NSZ o delegaci věci na KSZ Plzeň a výsledky dvou dohledů VSZ. Počínaje 4.1.2010 jsme se proto opakovaně obrátili na paní nejvyšší státní zástupkyni se stížností na pana vrchního státního zástupce kvůli nevyužívání jeho pravomoci, popř. s podnětem k vykonání dohledu nad ním, a s upozorněním, že pražští státní zástupci vedou věc JUDr.Moniky Křikavové cíleně k promlčení. Paní nejvyšší státní zástupkyně je přímou nadřízenou Mgr. Vlastimila Rampuly, takže vyřízení všech našich podnětů bylo v její kompetenci. Všechny ale vyřizovaly podřízené státní zástupkyně, které je opět překroutily na projevy nespokojenosti s činností MSZ a postoupily je k vyřízení na VSZ – tedy do rukou toho, proti němuž směřovaly. Považujeme to za hrubou závadu. Vyřízení stížnosti tím, proti němuž směřuje, je kromě České republiky přípustné pouze v Absurdistánu, od jehož vzoru bychom se měli raději co nejvíce vzdalovat.

Doporučujeme, abyste k prověření této stížnosti a k vyvození nemilosrdných závěrů z ní podle zásady „padni komu padni“ přistupovala jako k příležitosti nastartovat v posledních týdnech svého prvního ministerského mandátu tvrdá zásadní opatření, jež výhledově povedou ke zlepšení situace ve státním zastupitelství, potažmo v trestním řízení.

S úctou

John Bok
předseda spolku Šalamoun

Na vědomí:

prof. Ing.Václav Klaus, CSc., prezident České republiky
Ing.Jan Fischer, předseda vlády ČR
MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu
Miroslava Němcová, 1.místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
Česká tisková kancelář


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Spolek Šalamoun )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.