Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE
  Vydáno dne 02. 02. 2013 (2150 přečtení)

GENERÁLNÍ INSPEKCE JUSTICE
Psáno pro č.11/2012 měsíčníku Trestní právo jako 31. článek spolku Šalamoun
Autoři: John Bok, Zdeněk Jemelík

Generální inspekce justice (dále jen „GIJ“) je zatímní pracovní název nezávislého úřadu pro dohled nad soudnictvím a státním zastupitelstvím, stojícího mimo resort spravedlnosti, podřízeného prezidentovi republiky, o jehož zřízení chceme usilovat.

Bude se podílet na výkonu práva v režimu zák.č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů. Přesto v této fázi nepočítáme s rozšířením působnosti GIJ na exekutory, abychom ji hned na začátku nezahltili roztříštěností její pozornosti na příliš široký rozsah náplně činnosti. Mimo to ministerstvo spravedlnosti má široký okruh dohledových pravomocí, jenž mu umožňuje řešit kárná provinění bez pomoci externího pomocníka.

Počítáme s tím, že narazíme na odpor soudců, státních zástupců, úředníků ministerstva spravedlnosti, příslušníků dalších právnických profesí, části politiků i veřejnosti. Když jsme se v návrhu reformy státního zastupitelství (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2011050901 ), zaslaném v říjnu r.2010 exministrovi Jiřímu Pospíšilovi, vyslovili pro zrušení vrchních státních zastupitelství a sjednocení organizační struktury policie, státního zastupitelství a soudů, netušili jsme, že patrně jinými cestami než my dospějí k podobným názorům tvůrci věcného záměru nového zákona o státním zastupitelství. Počítali jsme s tím, že se staneme terčem posměchu. Také k předložení návrhu na zřízení GIJ přistupujeme s vědomím, že zpočátku nejspíš narazíme na nepochopení. Věříme ale, že časem se naše myšlenky ujmou.

Důvody, jež nás vedou k předložení tohoto návrhu, jsme zčásti vyložili již ve výše zmíněném přípisu z října r. 2010. Během osmnácti let naší existence jsme monitorovali desítky trestních řízení, u nichž vznikly pochybnosti o správnosti jejich výsledku. Někdy se podaří zjednat nápravu, častěji nikoli. Máme smutnou jistotu, že v našich věznicích maří život nezjistitelný počet odsouzených, kteří jsou buď zcela nevinní, nebo byli odsouzeni k nepřiměřeným trestům. Považujeme to za těžkou újmu na civilizační vyspělosti státu. Na rozdíl od policistů, státních zástupců a soudců jsme svědky psychického strádání jejich obětí a také utrpení jejich blízkých, vnímáme proto výsledky jejich svévole úplně jinak než oni sami či ministerští úředníci nebo politici. Analyzujíce trestní spisy a sledujíce dění v soudních síních zjišťujeme, že k vadným rozsudkům vždy vede řetězec prohřešků proti pravidlům férového procesu, za nimiž se zpravidla skrývá etické selhání, často i zjevná svévole konkrétních vykonavatelů nespravedlnosti, kteří za své poklesky nemusejí nést odpovědnost.

Více než dvacet let fetišizace pojmu nezávislost soudců a státních zástupců, chápaného mimo jiné jako netrestatelnost, nese jedovaté ovoce: kdo se jednou dopustil nepravosti, aniž by si jeho poklesku někdo všiml, zítra s klidným svědomím (pokud jaké má) zhřeší znova.

Tento problém je kompetentními místy přinejmenším tušen. Proto došlo k reformě kárného soudnictví. Věřilo se, že nezávislý kárný soud při Nejvyšším správním soudu, jehož soudci působí do jisté míry izolovaně od komunity státních zástupců a soudců obecných soudů, budou přísnější a důslednější než jejich kolegové z dřívějších kárných senátů vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR. Praxe ukazuje, že byla vyřešena jen část problému: chybí rázní, důslední žalobci, nesvázaní stavovskou kolegialitou, kteří by provinilce důsledně pronásledovali. Podněty ke kárnému řízení, které podávají občané, jsou zamítány téměř bez výjimky. Platí totalitní zásada, že občan nesmí mít pravdu proti úřadu.

Právě toto nás přivedlo k myšlence na zřízení nezávislého orgánu, stojícího mimo resort spravedlnosti, který pokryje agendu vytýkacího a kárného řízení a v krajním případě bude plnit i funkci oznamovatele v trestním řízení.

Souběžné úvahy o vlivu přímé volby na váhu neformální autority hlavy státu nás přivedly k záměru podřídit nový úřad prezidentovi republiky, vybavenému pravomocí jmenovat a odvolávat ředitele úřadu a jeho náměstka a plnícího vůči nim funkci kárného žalobce. O pravomoc by se dělil se Senátem, jehož orgán by provedl výběr ředitele a jeho náměstka a navrhl by je prezidentovi. Prezidenta chceme v tomto případě vybavit právem odmítnout nabídnutého kandidáta, ale jen ve stanoveném počtu nabídek (např. 3x), dalšího v pořadí by již musel bez průtahů jmenovat. Tento mechanismus navrhujeme uplatnit i u jiných ústředních úřadů, nepodléhajících ministerstvům.

Zřízení GIJ se v našem návrhu v jeho současné podobě nedotýká vytýkací a kárné pravomoci dosavadních kárných žalobců. Domníváme se, že bychom neměli zmenšovat pravomoc předsedů soudů a vedoucích státních zástupců řešit prohřešky jejich podřízených. Na druhé straně si uvědomujeme, že vznikne dvojkolejnost a uvažujeme i o možnosti, že by vedoucí funkcionáři státní správy státního zastupitelství a soudů vlastní pravomoc neuplatňovali, ale měli by oznamovací povinnost vůči GIJ. Ovšem dvojkolejnost je téměř jen zdánlivá, protože současní kární žalobci využívají svou pravomoc jen zřídka.

Podle našich představ bude GIJ zčásti vykonávat vlastní kontrolní činnost, ale zejména bude prověřovat stížnosti a návrhy na kárné řízení od občanských stěžovatelů. Bude vybavena přiměřenou vyšetřovací pravomocí. Stížnosti po prověření vyhodnotí, roztřídí, a podle jejich povahy a závažnosti předá k dalšímu řízení příslušným orgánům. V případě zjištění kárného provinění to bude další nezávislý orgán- útvar veřejného kárného žalobce (dále jen „VKŽ“), který přezkoumá postup GIJ a správnost vyhodnocení jejích zjištění a podá kárnou žalobu nebo trestní oznámení, popř. řízení jako nedůvodné zastaví. Bude vystupovat před kárným soudem jako veřejný žalobce. Bude také prověřovat stížnosti nespokojených oznamovatelů, kteří neuspěli u GIJ. Vztah mezi GIJ a VKŽ je blízký vztahu policie a státního zastupitelství.

VKŽ bude hrát roli právního dohledu nad činností GIJ, řešitele stížností na činnost GIJ, a veřejného žalobce u kárného soudu. Navrhujeme jeho začlenění do úřadu veřejného ochránce práv. V tom případě by bylo „pracovním nástrojem“ veřejného ochránce práv pro přípravu kárných žalob. Vyžadovalo by to právní úpravu pravomoci veřejného ochránce práv. Doporučujeme, aby mu byla souběžně s vyvolanou úpravou přiznána pravomoc ukládat sankce za zjištěná porušení Listiny základních práv a svobod.

Připouštíme i možnost ustavení VKŽ jako samostatného úřadu, ale zatím jsme ji nerozpracovali. Myslíme si, že je snazší rozšířit pravomoc již existující instituce – veřejného ochránce práv – než stavět nový úřad „na zelené louce“. Náplň činnosti GIJ a VKŽ je s souladu s posláním veřejného ochránce práv.

Osazenstvo GIJ i VKŽ by se rekrutovalo převážně z řad soudců a státních zástupců, ať již v aktivní službě nebo v důchodu, výjimečně z řad příslušníků jiných právnických profesí. Inspektoři GIJ budou mít pevně stanovenou délku mandátu, po jehož vypršení se budou moci začlenit zpět do „mateřské“ struktury.

Navrhujeme, aby se oba orgány ustavily na půdorysu současných organizačních struktur na úkor tabulkových míst soudů, státních zastupitelství a kanceláře veřejného ochránce práv. Jejich zřízení tak bude finančně nenáročné.

Očekáváme, že zavedení vnějšího dohledu nad státním zastupitelstvím a soudnictvím nezávislými orgány, stojícími mimo resort spravedlnosti, záhy přiměje státní zástupce a soudce, aby si uvědomili, že jsou odpovědni za svou práci stejně jako příslušníci jiných profesí.


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: John Bok,Zdeněk Jemelík )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.