Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST I
  Vydáno dne 27. 06. 2015 (795 přečtení)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ – ČÁST I – OSNOVA ZÁKONA

ČÁST PRVNÍ - Výchozí ustanovení
§1 Postavení státního zastupitelství v soustavě orgánů moci výkonné
§2 Zásady činnosti státního zastupitelství
§3 Působnost státního zastupitelství

ČÁST DRUHÁ - Soustava státního zastupitelství
§4 Soustava státního zastupitelství
§5a Působnost a struktura Speciálního státního zastupitelství I
§5b Působnost a struktura Speciálního státního zastupitelství IIČÁST TŘETÍ - Služební poměr státních zástupců
§6 Povaha služebního poměru státních zástupců
§7 Výběr státních zástupců a vedoucích státních zástupců
§8 Předpoklady vzniku funkce státního zástupce
§9 Jmenování státního zástupce
§10 Dočasné přidělení
§11 Nároky státního zástupce při dočasném přidělení
§12 Trvání služebního poměru
§13 Služební hodnocení
§14 Dočasné zproštění výkonu funkce
§15 Přeložení státního zástupce
§16 Změna přidělení státního zástupce
§17 Zánik služebního poměru státního zástupce

ČÁST ČTVRTÁ -Postavení státních zástupců
§18 Základní ustanovení
§19 Povinnosti státních zástupců
§20 Povinnost mlčenlivosti

ČÁST PÁTÁ - Zvláštnosti postavení vedoucích státních zástupců
§21 Vedoucí státní zástupci
§22 Pravomoci vedoucích státních zástupců
§23 Výběr vedoucích státních zástupců
§24 Funkční období, kvalifikační předpoklady a jmenování vedoucích státních zástupců a ředitelů odborů Nejvyššího státního zastupitelství
§25 Pověření k zastupování

ČÁST ŠESTÁ -Odpovědnost státních zástupců a vedoucích státních zástupců za výsledky výkonu služby
§26 Základní ustanovení
§27 Kárné provinění
§28 Kárné řízení
§29 Kárná opatření
§30 Vymáhání regresní spoluúčasti
§31 Stížnosti na nečinnost a nesprávný úřední postup státního zastupitelství

ČÁST SEDMÁ - Odvolávání vedoucích státních zástupců
§32 Základní ustanovení
§33 Důvody odvolání vedoucího státního zástupce
§34 Odvolání náměstka

ČÁST OSMÁ-Zásady jednání státních zastupitelství
§35 Místní a věcná příslušnost státních zastupitelství
§36 Vyloučení státního zástupce , odnětí a přikázání věci
§37 Vztahy uvnitř soustavy státního zastupitelství
§38 Vzájemná zastupitelnost státních zastupitelství
§39 Dohled v soustavě státního zastupitelství
§40 Oprávnění nejblíže vyššího státního zastupitelství při výkonu dohledu
§41 Pokyny nižším státním zastupitelstvím
§42 Odmítnutí pokynu vyššího státního zastupitelství
§43 Řídicí a kontrolní oprávnění vedoucích státních zástupců
§44 Povinnosti a oprávnění řadových státních zástupců
§45 Rozvrh práce
§46 Výroční zprávy vedoucích státních zástupců

ČÁST DEVÁTÁ -Oprávnění nejvyššího státního zástupce
§47 Základní oprávnění nejvyššího státního zástupce
§48 Kontrola skončené věci
§49 Zrušení nezákonného příkazu k zachovávání právních předpisů

ČÁST DESÁTÁ - Právní prostředky zajišťující činnost státního zastupitelství a pravidla součinnosti s jinými orgány
§50 Zapůjčování spisů a dokumentů a povinnost součinnosti
§51 Podání vysvětlení
§52 Pořádková pokuta
§53 Odborné vyjádření, přibrání znalce a tlumočníka
§54 Přijímání a vyřizování podání

ČÁST JEDENÁCTÁ - Zpracovávání informací státními zastupitelstvími
§55 Poskytování informací v soustavě státního zastupitelství
§56 Předávání osobních údajů státním zastupitelstvím
§57 Centrální evidence stíhaných osob
§58 Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z agendových informačních systémů

ČÁST DVANÁCTÁ-Informační politika státního zastupitelství vůči orgánům veřejné moci a vůči veřejnosti
§59 Informování ministerstva
§60 Informování dalších orgánů veřejné moci
§61 Poskytování utajovaných informací státními zastupitelstvími
§62 Zapůjčování spisů státního zastupitelství
§63 Nahlížení do osobního spisu
§64 Zásady informování veřejnosti

ČÁST TŘINÁCTÁ -Správa státního zastupitelství
§65 Úkoly správy státního zastupitelství
§66 Orgány správy státního zastupitelství
§67 Obecná ustanovení o výkonu správy státního zastupitelství
§68 Ředitelé správy státních zastupitelství
§69 Působení ministerstva jako orgánu správy státního zastupitelství
§70 Správa Nejvyššího státního zastupitelství
§71 Systemizace služebních míst
§72 Pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce
§73 Správa krajských státních zastupitelství a Speciálního státního zastupitelství
§74 Správa okresního státního zastupitelství

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Poradní sbory
§75 Obecné zásady
§76 Ustavení poradních sborů
§77 Působnost poradních sborů

ČÁST PATNÁCTÁ - Čekatelé státního zastupitelství, asistenti státních zástupců, ostatní odborníci, kteří se podílejí na plnění úkonů trestního řízení
§78 Čekatelé státního zastupitelství
§79 Závěrečná zkouška
§80 Asistenti státních zástupců
§81 Ostatní odborní zaměstnanci státního zastupitelství, kteří se mohou podílet na úkonech trestního řízení

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Odborné vzdělávání státních zástupců, čekatelů státního zastupitelství, vyšších úředníků státního zastupitelství a ostatních odborných zaměstnanců
§82

ČÁST SEDMNÁCTÁ-Postavení zájmových organizací státních zástupců
§83
ČÁST OSMNÁCTÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§84 Ochrana bezpečnosti státního zastupitelství
§85 Výklad některých pojmů I
§86 Výklad některých pojmů II
§87 Ukončení mandátu vedoucího státního zástupce v důsledku nabytí účinnosti tohoto zákona
§88 Ukončení mandátu vedoucího státního zástupce nebo náměstka pro ztrátu způsobilosti dle §14 tohoto zákona
§89 Doplnění vzdělání vedoucích státních zástupců a jejich náměstků
§90 Povinnost získání bezpečnostní prověrky
§91 Změny v soustavě státního zastupitelství, vyvolané přijetím tohoto zákona
§92 Nevypořádané návrhy na odvolání z funkce vedoucího státního zástupce
§93 Ustavení poradních sborů
§94 Ustavení Speciálních státních zastupitelství
§95 Zmocňovací ustanovení
§96 Zrušovací ustanovení
§97 Účinnost

DŮVODOVÁ ZPRÁVA – obecná část
DŮVODOVÁ ZPRÁVA – zvláštní část


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Zdeněk Jemelík )

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.